Fakulta managementu a ekonomiky

Účetnictví a daně

Vzdělávací cíle

Cílem profesně zaměřeného studijního programu Účetnictví a daně je připravit absolventy pro jejich působení v praxi v soukromé, veřejné i neziskové sféře na pozicích nižšího a středního managementu, se schopností samostatného rozhodování a uplatnění systematického a tvůrčího přístupu k řešení problémů. Kromě oborově zaměřených znalostí a dovedností v oblasti účetnictví a daní disponují absolventi i obecnými znalostmi a dovednostmi z oblasti ekonomie, managementu, podnikové ekonomiky, práva, finančních trhů, umějí aplikovat základní matematicko-statistické metody a informační technologie, ovládají a umí aktivně využívat znalosti anglického jazyka v odborné komunikaci.

Návaznost na další studijní programy

Na bakalářský studijní program Účetnictví a daně navazují magisterské studijní programy Finance a Ekonomika podniku a podnikání.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí jsou upraveny vnitřní normou fakulty. Ke studiu mohou být přijati a zapsáni pouze uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním. O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, obdrží e-mailem, který uvedli v přihlášce, informaci o tom, že jsou navrženi k přijetí, a zároveň budou pozváni k zápisu. Tam také přinesou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doloží potvrzený studijní průměr za 3. ročník střední školy. Uchazeči, kteří nevyhoví podmínkám přijímacího řízení, obdrží dopis na adresu trvalého bydliště do vlastních rukou s informací o nepřijetí ke studiu. Mají pak 30denní lhůtu na odvolání.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Absolvent disponuje znalostmi z ekonomické teorie, základů práva, ekonomiky, veřejných a podnikových financí, daňové problematiky, finančního účetnictví v českém a mezinárodním kontextu, manažerského účetnictví a účetnictví neziskových organizací, které mu umožňují úspěšně vykonávat ekonomické a manažerské funkce ve finančních a účetních útvarech v podnicích, státní správě a samosprávě, finančních institucích, neziskových organizacích, poradenských firmách i samostatně podnikat. Absolvent je schopen samostatného rozhodování, tvůrčího myšlení a jednání s lidmi. Je rovněž připraven ke studiu v magisterském studijním programu zaměřenému na oblast daní, účetnictví, financí, ekonomiky podniku, či neziskových organizací a veřejné správy.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent bude kompetentní pro praktické uplatnění v nižších a středních manažerských a ekonomických funkcích v průmyslových podnicích, obchodních nebo finančních společnostech i organizacích veřejné a státní správy či neziskových organizacích. Uplatnění nalezne v poradenských firmách, zejména zaměřených na daňové konzultace a vedení účetnictví, v uvedených oblastech může i samostatně podnikat. Požadavky na absolventy byly konzultovány se zástupci praxe a reflektují výsledky rozsáhlého šetření mezi firmami a dalšími institucemi, kdy se předpokládá následující uplatnění: a) Pozice v oblasti soukromého sektoru, a to v profesích jako ekonom podniku, finanční manažer, analytik, účetní, ekonomický poradce, konzultant oblasti účetní a daňové a projektový či finanční manažer v průmyslových podnicích, obchodních korporacích či finančních institucích jako jsou banky a pojišťovny. b) Založení a rozvíjení vlastního podnikatelského subjektu a jeho řízení v jakémkoliv odvětví podnikatelského prostředí. c) Pozice v oblasti veřejné správy na všech úrovních (národní, regionální, municipální) včetně organizačních struktur EU na pozici referent, administrativní a kontrolní pracovník pro všechny oblasti výkonu státní správy a samosprávy bez potřeby doložení kvalifikace pro regulovaná povolání, analytik a projektový manažer na juniorské pozici.

Studijní plány

Rok platnosti: 2023

Povinné předměty v češtině UD PS

K tomu, aby mohl student FaME pokračovat ve studiu ve třetím roce studia bakalářského studijního programu (dále jen "BSP"), je nutno získat alespoň 85 % kreditů z povinných předmětů za první a druhý rok studia podle aktuálních studijních plánů pro dané studijní programy. Výše kreditů nutných pro postup do třetího roku studia BSP se zaokrouhluje na celé kredity dolů a je zveřejněna v Rozhodnutí děkana pro příslušný akademický rok.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika E1Zkouška5
1ZSMikroekonomie 1Zkouška6
1ZSManagementZkouška5
1ZSZáklady podnikové ekonomikyZkouška5
1ZSInformační technologie pro ekonomyKlasifikovaný zápočet3
1LSMatematika E2Zkouška5
1LSMakroekonomie 1Zkouška6
1LSDaně 1Zkouška5
1LSZáklady účetnictvíKlasifikovaný zápočet3
1LSAplikovaná statistika 1Zkouška5
1LSPočítačové zpracování datKlasifikovaný zápočet3
2ZSDaňová evidenceKlasifikovaný zápočet3
2ZSDaně 2Zkouška5
2ZSFinanční trhy a bankovnictví 1Zkouška5
2ZSFinanční účetnictví 1Zkouška5
2LSDaně 3Zkouška5
2LSFinanční účetnictví 2Zkouška5
2LSManažerské účetnictvíZkouška6
2LSPrávo pro eknomyZkouška5
3ZSAccounting in EnglishKlasifikovaný zápočet3
3ZSOdborná praxe 1 (v rámci 2. - 5. semestru)Zápočet8
3ZSPodnikové finance 1Zkouška6
3ZSSeminář k bakalářské práciZápočet2
3ZSÚčetní a daňové SWKlasifikovaný zápočet3
3ZSZáklady mezinárodního účetnictvíZkouška5
3ZSZáklady kvantitativních metodKlasifikovaný zápočet3
3LSOdborná rozprava SZZ z předmětů: Ekonomie, Finance a podniková ekonomika, Účetnictví, DaněStátní závěrečná zkouška0
3LSEkonomika a účetnictví neziskového sektoruZkouška5
3LSMzdové účetnictvíZkouška4
3LSOdborná praxe 2 (v rámci 6. semestru)Zápočet16
3LSPříprava bakalářské práceZápočet6

Povinné předměty v angličtině UD PS

V průběhu BSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSManagement 1Zkouška5
2LSManagement AccountingZkouška6
3ZSCorporate Finance 1Zkouška6
3ZSBasics of Quantitative MethodsKlasifikovaný zápočet3

Povinně volitelné předměty UD PS

Student si volí z nabídky povinně volitelných předmětů - skupiny 1 předměty minimálně za 9 kreditů. V průběhu BSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSAngličtina - CJ2AZápočet3
1LSSystém řízení BaťaKlasifikovaný zápočet3
1LSZáklady projektového řízeníKlasifikovaný zápočet3
2ZSAngličtina - CJ2BKlasifikovaný zápočet3
2ZSMezinárodní ekonomické prostředíKlasifikovaný zápočet3
2ZSÚčetní a daňová kancelář 1Zápočet3
2ZSManažerské dovednosti a technikyKlasifikovaný zápočet3
2ZSManažerské dovednosti a technikyKlasifikovaný zápočet3
2ZSŘízení projektů 1Zápočet3
2ZSPodnikatelská akademie 1Klasifikovaný zápočet2
2LSAngličtina - CJ2CZkouška3
2LSŘízení organizací 1Klasifikovaný zápočet6
2LSÚčetní a daňová kancelář 2Klasifikovaný zápočet3
2LSŘízení lidských zdrojů 1Zkouška4
2LSŘízení lidských zdrojů 1Zkouška4
2LSManažerská psychologie a sociologieZkouška4
2LSŘízení projektů 2Klasifikovaný zápočet3
2LSPodnikatelská akademie 2Klasifikovaný zápočet2
2LSZáklady controllinguZkouška4
3ZSPříprava na zkoušky Cambridge C1Zápočet3
3ZSPříprava na zkoušky Cambridge B2Zápočet3
3ZSKonverzace v němčině 1Zápočet3
3ZSEkonomika veřejné správyZkouška4
3ZSŘízení organizací 2Klasifikovaný zápočet6
3ZSZáklady podnikových informačních systémůKlasifikovaný zápočet3
3LSPříprava na zkoušky Cambridge C1Bez ukončení0
3LSPříprava na zkoušky Cambridge B2Bez ukončení0
3LSKorespondence v angličtiněKlasifikovaný zápočet3

Povinný cizí jazyk - BSP PS

Student si v 1. ročníku BSP vybírá jeden jazyk (angličtinu či němčinu), který studuje následující 4 semestry.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSAngličtina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
1ZSNěmčina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
1LSAngličtina - CJ1Zkouška4
1LSNěmčina - CJ1Zkouška4
2ZSAngličtina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
2ZSNěmčina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
2LSAngličtina - CJ1Zkouška4
2LSNěmčina - CJ1Zkouška4

Sportovní aktivity - povinný předmět

Student musí splnit 4 sportovní aktivity dle vlastní volby za 1. a 2. ročníku BSP studia, každý semestr jednu sportovní aktivitu. Ze 4 sportovních aktivit musí být jedno povinné plavání.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
Sportovní aktivity - aerobikZápočet1
Sportovní aktivity - Americký fotbalZápočet1
Sportovní aktivity - AikidoZápočet1
Sportovní aktivity - basketbalZápočet1
Sportovní aktivity - badmintonZápočet1
Sportovní aktivity - Thajský boxZápočet1
Sportovní aktivity - cyklistikaZápočet1
Sportovní aktivity - florbalZápočet1
Sportovní aktivity - fotbalZápočet1
Sportovní aktivity - GolfZápočet1
Sport - horolezectvíZápočet1
Sportovní aktivity - Indoor CyclingZápočet1
Sportovní aktivity - inline brusleníZápočet1
Sportovní aktivity - KendoZápočet1
Sportovní aktivity - lyžování zahraničníZápočet1
Sportovní aktivity - posilování a fitnessZápočet1
Sportovní aktivity - plaváníZápočet1
Sportovní aktivity - SebeobranaZápočet1
Sportovní aktivity - sálová kopanáZápočet1
Sportovní aktivity - squashZápočet1
Sportovní aktivity - tenisZápočet1
Sportovní aktivity - tenisZápočet1
Sportovní aktivity - Tai Ji QuanZápočet1
Sport - turistický kurzZápočet1
Sportovní aktivity - taekwondoZápočet1
Sportovní aktivity - vodácký kurzZápočet1
Sportovní aktivity - volejbalZápočet1
Sportovní aktivity - zdravotní TVZápočet1
LSSportovní aktivity - kurz letníZápočet1