Fakulta technologická

Procesní inženýrství

Vzdělávací cíle

Studijní program Procesní inženýrství je zaměřen na mezioborové studium polymerních materiálů a technologií integrující strojírenské disciplíny související s návrhem výrobků z polymerů a kompozitů na polymerní bázia konstrukcí nástrojů pro jejich výrobu.Studijní program poskytuje komplexní vzdělání v základních vědních oborech matematiky a fyziky, včetně rozšíření v souvisejících disciplínách o chemii a reologii v rozsahu potřebném pro vzdělání specifik zpracování polymerů.

Návaznost na další studijní programy

Studijní program Procesní inženýrství je následovníkem studijního programu Procesní inženýrství, studijního oboru Technologická zařízení.Na tento bakalářský studijní program a obor navazují současné studijní obory Konstrukce technologických zařízení, Řízení jakosti a studijní program Výrobní inženýrství - Stroje a nástroje pro zpracování polymerů a kompozitů. V případě získáníakreditace navazujících magisterských studijních programů Konstrukce technologických zařízení a Řízení jakosti budou na tento bakalářský studijní program navazovat i tyto studijní programy.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě technologické. V této směrnici jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce a je zveřejňována na úřední desce FT (https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/legislativa-prijimacich-rizeni/). Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Procesní inženýrství je schopen řešit problémy související se zpracováním kovových a polymerních materiálů, s navrhováním, výrobou a kontrolou nástrojů a strojů s využitím robotické, manipulační a automatizované techniky.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi jsou způsobilí technické práce v řadě průmyslových odvětví, zejména nacházejí uplatnění v provozech jako technologové nebo v konstrukčních či projektových kancelářích.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika IZkouška5
1ZSSeminář z matematikyZápočet2
1ZSSeminář z fyzikyZápočet2
1ZSPočítačová podpora konstrukce IKlasifikovaný zápočet4
1ZSNauka o kovových materiálech IZkouška6
1ZSTechnické kreslení IKlasifikovaný zápočet3
1ZSÚvod do procesního inženýrstvíZápočet2
1ZSZáklady výrobních procesůKlasifikovaný zápočet5
1LSAlgebra a geometrieZkouška4
1LSMatematika IIZkouška6
1LSAplikovaná mechanikaZkouška5
1LSFyzika IZkouška5
1LSZpracování experimentu IKlasifikovaný zápočet3
1LSPočítačová podpora konstrukce IIKlasifikovaný zápočet3
1LSTechnické kreslení IIKlasifikovaný zápočet3

povinně volitelné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSAngličtina IaKlasifikovaný zápočet2
1LSAngličtina IbKlasifikovaný zápočet2
1LSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IKlasifikovaný zápočet2