Fakulta technologická

Řízení jakosti

Podat přihlášku

Vzdělávací cíle

Základním cílem studia je koncepce založená na integraci předměů technických předmětů spadajících do oblasti řízení jakosti v jeden sloučený funkční celek.

Návaznost na další studijní programy

Tento studijní program navazuje na bakalářský studijní obor Technologická zařízení ve studijním programu Procesní inženýrství. Další návaznost představuje doktorský stupeň studia.- Studenti mají možnost pokračovat v doktorském studijním programu procesní inženýrství v oboru Nástroje a procesy.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě technologické. V této směrnici jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce a je zveřejňována na úřední desce FT (https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/legislativa-prijimacich-rizeni/). Základní podmínkou pro přijetí do magisterského studijního programu je absolvování bakalářského stupně studia daného nebo příbuzného studijního programu.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Absolvent je vybaven jak teoretickými tak i praktickými znalostmi v oblastech řízení jakosti, technické metrologie, aplikované statistiky ve vazbe na technické procesy. Absolvent je schopen s pomocí pokročilých technik jakosti řešitproblémy související se zpracováním kovových i nekovových materiálů, s navrhováním a výrobou nástrojů, a také s využitím výrobního zařízení.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent má předpoklady zejména pro plnění technickoinženýrských funkcíve zpracovatelském průmyslu.Značná část absolventů nachází uplatnění v automobilovém průmyslu a na něj navazujících oborechv provozech.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSZáklady plastikářské technologieZkouška6
1ZSDimenzování a navrhování výrobkůZkouška4
1ZSStatistické metody řízení jakostiZkouška5
1ZSTechnická měření a zpracování datZkouška4
1ZSTechnologie IIKlasifikovaný zápočet4
1ZSÚvod do řízení kvalityKlasifikovaný zápočet4
1ZSVýrobní stroje a zařízení IZápočet4
1LSGumárenská a plastikářská technologie v angličtiněZkouška2
1LSAnalytické metody a zkušebnictvíZkouška4
1LSMetrologický projektKlasifikovaný zápočet3
1LSOborový seminářZápočet3
1LSOptimalizace výrobních procesůZkouška4
1LSVlastnosti kompozitních materiálůZkouška4
1LSAplikace a využití polymerních materiálůZkouška4
1LSVýrobní stroje a zařízení IIZkouška5