Fakulta technologická

Ochrana životního prostředí

Anotace

Specializace Ochrana životního prostředí si klade za cíl vychovat absolventy, kteří budou schopni posoudit a ovlivnit dopad průmyslové a další lidské činnosti na životní prostředí. Společný základ je pro tyto účely rozšířen o předměty z oblasti biologie, biochemie, toxikologie, mikrobiologie a environmentálních věd. Zvláštní pozornost je věnována analytické chemii a mikrobiologii, odběru a úpravě vzorků z prostředí i průmyslu. Studenti též získají znalosti o environmentálních technologiích tj. technologiích nakládáni s odpady, odpadními i přírodními vodami, ochrany ovzduší a další.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě technologické. V této směrnici jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce a je zveřejňována na úřední desce FT (https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/legislativa-prijimacich-rizeni/). Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Specializace Ochrana životního prostředí rozšiřuje společné kompetence absolventů o znalosti z oblasti analytické chemie, technické mikrobiologie, environmentálních technologií a dalších, které umožní absolventům působit v oblasti nakládání s odpady, vodami a ochranou ovzduší v průmyslu, obcích i na úrovni státní správy.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi se dále uplatní v širokém spektru kontrolních a průmyslových laboratoří a zkušeben.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika IZkouška5
1ZSSeminář z matematikyZápočet2
1ZSZáklady biologieZkouška3
1ZSSeminář z fyzikyZápočet2
1ZSSeminář z chemieZápočet2
1ZSOchrana přírody a krajiny v ČRZkouška4
1ZSOborový seminářZápočet1
1ZSPrůmysl a životní prostředíZkouška3
1ZSZáklady toxikologie a ochrany životního prostředíKlasifikovaný zápočet3
1ZSLaboratorní technikaKlasifikovaný zápočet3
1LSMatematika IIZkouška6
1LSLaboratoř biologieZápočet2
1LSFyzika IZkouška5
1LSZpracování experimentu IKlasifikovaný zápočet3
1LSLaboratoř anorganické chemieKlasifikovaný zápočet3
1LSObecná a anorganická chemieZkouška4
1LSEnvironmentální biologieZkouška2
1LSEnvironmentální informatikaZápočet1
1LSVzorkování pro environmentální analýzyKlasifikovaný zápočet2
2ZSFyzika IIZkouška7
2ZSLaboratoř organické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSOrganická chemie IZkouška4
2ZSAnalytická chemieZkouška4
2ZSBiochemie IZkouška4
2ZSLaboratoř analytické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSToxikologieZkouška3
2LSFyzikální chemie IZkouška6
2LSBiochemie IIZkouška4
2LSInstrumentální analytická chemieZkouška3
2LSLaboratoř biochemieKlasifikovaný zápočet2
2LSOborový seminářZápočet2
2LSMakromolekulární chemie IZkouška5
2LSProcesní inženýrství IZkouška6
3ZSEnvironmentální fyzikaZkouška4
3ZSEnvironmentální geologie IKlasifikovaný zápočet4
3ZSEnvironmentální legislativaZkouška4
3ZSEnvironmentální projektZápočet3
3ZSObecná ekologieZkouška3
3ZSObecná mikrobiologieZkouška5
3ZSTechnologie ochrany ovzduší IKlasifikovaný zápočet3
3ZSTechnologie vody IZkouška3
3ZSZáklady koloidní a povrchové chemieZkouška4
3LSÚvod do biotechnologiíKlasifikovaný zápočet4
3LSBakalářská práceZápočet7
3LSTechnologická cvičení z ochrany prostředí IKlasifikovaný zápočet4
3LSTechnologie odpadového hospodářství IKlasifikovaný zápočet3
3LSVýskyt a vlastnosti polutantůZkouška4

povinně volitelné předměty I

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSAngličtina IaKlasifikovaný zápočet2
1LSAngličtina IbKlasifikovaný zápočet2
1LSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IKlasifikovaný zápočet2
1LSPodnikatelské aktivity IZkouška2
1LSExperimenty z fyziky IZápočet2
2ZSAngličtina IIaZkouška2
2ZSAngličtina IIbZkouška2
2ZSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IIZkouška2
2LSAngličtina IIIaKlasifikovaný zápočet2
2LSAngličtina IIIbKlasifikovaný zápočet2
2LSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IIIKlasifikovaný zápočet2
3ZSAngličtina IVaZkouška2
3ZSAngličtina IVbZkouška2
3ZSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IVZkouška2

povinně volitelné předměty II

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSMikroskopické metodyZkouška3
3LSBioanalytické metodyZkouška3
3LSZáklady senzorické analýzyKlasifikovaný zápočet3