Fakulta technologická

Environmentální inženýrství

Podat přihlášku

Vzdělávací cíle

Cílem studijního programu je vychovávat inženýry schopné řešit problémy spojené s ochranou a tvorbou životního prostředí a návrhem a provozem environmentálních technologií, jak v průmyslových, tak laboratorních podmínkách, jakož i ve sféře administrativy a státní správy.

Návaznost na další studijní programy

Studijní program Environmentální inženýrství navazuje na bakalářský studijní program Materiály a technologie, konkrétně na jeho specializaci Ochrana životního prostředí. Po absolvování studijního programu Environmentální inženýrství mají absolventi možnost pokračovat v doktorském studijním programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí nebo také ve studijním programu Chemie a technologie materiálů akreditovaných na Fakultě technologické UTB ve Zlíně.

Požadavky na přijetí

Základní podmínkou pro přijetí do magisterského studijního programu je absolvování bakalářského stupně studia daného nebo příbuzného studijního programu. Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě technologické. V této směrnici jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce a je zveřejňována na úřední desce FT (https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/legislativa-prijimacich-rizeni/).

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Absolventi magisterského studia tohoto programu budou schopni použít znalosti z poměrně širokého spektra oborů, vztahujících se k ochraně životního prostředí, a tak se stát odborníky s širokým uplatněním. V praxi budou schopni samostatně analyzovat a řešit problémy spojené s ochranou životního prostředí, formulovat potřebné závěry a tyto zdůvodnit odborné i laické veřejnosti. Absolvované přírodovědné a technické předměty spolu s doplňujícími disciplínami umožní absolventům uplatnit se v široké škále firem, státních institucí, a nevládních organizací, na pozicích souvisejících s ochranou a tvorbou životního prostředí. Jde zejména o pozice techniků a technologů v průmyslových podmínkách, pracovníků v testovacích a analytických laboratořích, na pozicích ve státní správě zabývajících se ochranou životního prostředí, na poli environmentálně zaměřeného výzkumu a vývoje a případně i na dalších technických a administrativních pozicích. Absolventi mohou rovněž najít uplatnění v poradenských a certifikačních organizacích, zabývajících se legislativou v oblasti životního prostředí a systémy environmentálního managementu.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi se kontinuálně po mnoho let uplatňují na široké škále pozic ve firmách nakládajících s odpady, firmách poskytujících vodohospodářské služby, nejrůznějších analytických a zkušebních laboratořích, pozicích environmentalistů průmyslových a stavebních firem, na pozicích technologů. Dále nalézají absolventi uplatnění ve státní správě počínaje ministerstvem, organizacemi řízenými ministerstvem jako je Česká inspekce životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny, Cenia a další, odbory životního prostředí krajských a obecních úřadů.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSProcesy v environmentálních technologiíchZkouška5
1ZSRecyklace plastů / Plastics RecyclingZkouška5
1ZSEnvironmentální geologie IIZkouška5
1ZSEnvironmentální toxikologieZkouška3
1ZSPokročilé metody analytické chemie IZkouška6
1ZSTechnologie vody IIZkouška6
1LSOdborný cizí jazyk - angličtinaZkouška2
1LSBiotechnologie pro ochranu prostředíZkouška4
1LSEnvironmentální analýzaZkouška3
1LSLaboratoř environmentální analýzyKlasifikovaný zápočet4
1LSMolekulární biologieZkouška4
1LSTechnologie ochrany ovzduší IIZkouška5
1LSPokročilé metody analytické chemie IIZkouška3
1LSTechnologie odpadového hospodářství IIKlasifikovaný zápočet2
1LSTechnologická cvičení z ochrany prostředí IIZápočet3
2ZSHodnocení vlivu na životní prostředíKlasifikovaný zápočet1
2ZSInformatika v ochraně životního prostředíKlasifikovaný zápočet2
2ZSPrůmyslové kompostování / Industrial CompostingZápočet1
2ZSŘízení technologických procesůZkouška2
2ZSSeminář z environmentální legislativyZápočet2
2ZSSemestrální projektZápočet13
2ZSTechnologická cvičení z ochrany prostředí IIIKlasifikovaný zápočet7
2LSDiplomová práceZápočet30

předměty SZZ - povinné

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2LSEnvironmentální analýzaStátní závěrečná zkouška0
2LSEnvironmentální technologieStátní závěrečná zkouška0
2LSOchrana životního prostředíStátní závěrečná zkouška0

povinně volitelné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2ZSAkademické dovednosti v angličtiněKlasifikovaný zápočet2
2ZSPodnikatelské aktivity IIZkouška2