Fakulta technologická

Biomateriály a kosmetika

Podat přihlášku

Vzdělávací cíle

Cílem je připravit specialisty pro vybrané směry chemického, materiálového, biomedicínského a kosmetického průmyslu. Vychovává odborníky pro technologické, kontrolní a řídicí funkce v podnicích zabývajících se výrobou a zpracováním biomateriálů, kosmetických přípravků a surovin či přísad pro ně určených. Je koncipován tak, aby jeho absolventi byli rovněž specialisty pro práci ve výzkumných, vývojových a obchodních organizacích, školství, státní správě, podnicích a institucích kosmetického zaměření a v podnicích orientovaných na biomateriály a z nich připravené výrobky. Na základě nejnovějších poznatků vědy a výzkumu výuka rozšiřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti studentů v oblasti chemie, technologie a aplikací zmíněných látek. Důraz je rovněž kladen na jejich hodnocení a zkoušení. Ve studijním oboru jsou zařazeny i předměty budující kompetenci v rámci certifikace a legislativních požadavků na kosmetické přípravky, biomateriály a zdravotnické prostředky/výrobky, jakož i předměty rozvíjející jazykové a manažerské schopnosti absolventů.

Návaznost na další studijní programy

Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Materiály a technologie se specializací Biomateriály a kosmetika, vyučovaný na Fakultě technologické UTB ve Zlíně. V současné době program částečně navazuje na bakalářský studijní program Chemie a technologie potravin, studijní obor Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů. Další návaznost představuje doktorský stupeň studia. Studenti mají možnost pokračovat v doktorském studijním programu P3924 Materiálové vědy a inženýrství, ve studijním oboru 3911V040 Biomateriály a biokompozity a ve studijním programu P3972 Nanotechnologie a pokročilé materiály, studijním oboru 3942V006 Nanotechnologie a pokročilé materiály, které jsou akreditovány na UTB ve Zlíně.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě technologické. V této směrnici jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce a je zveřejňována na úřední desce FT (https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/legislativa-prijimacich-rizeni/). Základní podmínkou pro přijetí do magisterského studijního programu je absolvování bakalářského stupně studia daného nebo příbuzného studijního programu.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Absolventy studijního programu jsou chemičtí inženýři, jejichž znalosti pokrývají i vybrané oblasti materiálových, bioinženýrských a kosmetických disciplín. Skladba předmětů zařazených do studijního programu umožní studentům další prohloubení znalostí ve fyzikálně-chemickém, biomateriálovém směru, stejně jako v oblasti kosmetiky a detergentů. Studenti získají rovněž kvalitní laboratorní dovednosti s důrazem na znalosti moderních metod instrumentální analýzy a zkoušení materiálů. Studijní program klade velkou váhu na to, aby absolventi rozuměli vztahům mezi biomateriály/kosmetickými přípravky, jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi a biologickými systémy.

Předpoklad uplatnitelnosti

Kompetence získané ve studovaných předmětech jim poskytnou možnosti uplatnění v chemickém, biomateriálovém a kosmetickém výzkumu a vývoji, kde mohou pracovat ve funkcích výzkumných a vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice odborníků a vedoucích pracovníků v odpovídajících typech výrob s možností pracovat na pozicích středního a vyššího managementu a podílet se tak na řízení výroby i podpůrných procesů, jako jsou například analytické a kontrolní laboratoře, oddělení kontroly a řízení jakosti či útvary registrace a certifikace. Potenciálními průmyslovými zaměstnavateli jsou zejména firmy zaměřené na výrobu kosmetiky, ať už pro osobní nebo průmyslovou potřebu nebo firmy zabývající se vývojem a výrobou biomateriálů a pokročilými systémy pro aplikace v medicíně. Uplatnění naleznou absolventi rovněž v obchodních a poradenských organizacích, vývojových a výzkumných pracovištích a státní správě.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSSpeciální metody instrumentální analýzyZkouška5
1ZSSpeciální polymery pro biomateriály a kosmetikuZkouška5
1ZSAplikovaná koloidní a povrchová chemieZkouška6
1ZSChemie a technologie povrchově aktivních látek IIZkouška7
1ZSMikrobiologie pro kosmetiku a biomateriályZkouška4
1LSAngličtina v biomateriálech a kosmeticeZkouška2
1LSAlternativní metody testování biologických vlastností a omické přístupyZkouška5
1LSZpracování experimentu IIKlasifikovaný zápočet2
1LSCharakterizace polymerůKlasifikovaný zápočet4
1LSBiomakromolekulyZkouška5
1LSLegislativa a systémy managementu jakostiKlasifikovaný zápočet3
2ZSLaboratoř z mikrobiologieZápočet2
2ZSDermální farmakologie a imunologieKlasifikovaný zápočet3
2ZSExkurzeZápočet2
2ZSKontaminantyZkouška4
2ZSSeminář k diplomové práciZápočet3
2ZSSemestrální projektZápočet2
2ZSZáklady biofyziky, radiologie a nukleární medicínyZkouška4
2LSDiplomová práceZápočet30

předměty SZZ - povinné

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2LSAplikovaná koloidní a povrchová chemieStátní závěrečná zkouška0
2LSBiomakromolekulyStátní závěrečná zkouška0

povinně volitelné předměty - skupina 1

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSSenzorické hodnocení kosmetických přípravkůKlasifikovaný zápočet3
1LSChemie a technologie lipidů IIZkouška7
1LSLaboratoř z analýzy kosmetických surovinKlasifikovaný zápočet2
2ZSKosmetika a kosmetologieZkouška5
2ZSTechnologická cvičení a kosmetické formulaceKlasifikovaný zápočet3

povinně volitelné předměty - skupina 2

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSNanomateriály a nanotechnologieKlasifikovaný zápočet3
1LSBiomateriály IIZkouška5
1LSTechnologie výroby keramických a kovových biomateriálůKlasifikovaný zápočet4
2ZSBiomechanikaKlasifikovaný zápočet4
2ZSSeparační metodyZkouška4

povinně volitelné předměty - skupiny 3

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2ZSAkademické dovednosti v angličtiněKlasifikovaný zápočet2
2ZSPodnikatelské aktivity IIZkouška2

předměty SZZ - povinně volitelné

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2LSKosmetika a kosmetologieStátní závěrečná zkouška0
2LSChemie a technologie tenzidů a lipidůStátní závěrečná zkouška0