Fakulta managementu a ekonomiky

Průmyslové inženýrství

Vzdělávací cíle

Cílem studijního programu je vyprofilovat odborníka, který má znalosti ekonomie, podnikové ekonomiky, průmyslového inženýrství a informačních technologií, které v průběhu studia rozšíří o dovednosti v oblastech počítačového zpracování dat, aplikované statistiky a informatiky, projektování, zlepšování integrovaných systémů lidí, strojů, materiálů i energií s cílem dosahovat optimální produktivitu výrobních podnikových procesů. V průběhu studia je kladen důraz i na získání schopností v oblastech manažerské psychologie a sociologie, řízení lidských zdrojů, důležitých pro působení absolventa v oblasti řízení a organizace výroby, projektovém řízení. Specifikum a atraktivita oboru spočívá v propojení akademického vzdělání v mezioborových oblastech matematiky, produktového managementu, technologie výrob, softwarové podpory průmyslového inženýrství. Součástí studia je pravidelná semestrální odborná praxe, zaměřená na praktické osvojení si postupně získávaných znalostí, dovedností a schopností, která výrazně ovlivní uplatnitelnost absolventa v praxi a umožní znalostně kvalitní zpracování bakalářské práce.

Návaznost na další studijní programy

Na bakalářský studijní program Průmyslové inženýrství navazuje magisterský studijní program Průmyslové inženýrství.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí jsou upraveny vnitřní normou fakulty. Ke studiu mohou být přijati a zapsáni pouze uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním. O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, obdrží e-mailem, který uvedli v přihlášce, informaci o tom, že jsou navrženi k přijetí, a zároveň budou pozváni k zápisu. Tam také přinesou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doloží potvrzený studijní průměr za 3. ročník střední školy. Uchazeči, kteří nevyhoví podmínkám přijímacího řízení, obdrží dopis na adresu trvalého bydliště do vlastních rukou s informací o nepřijetí ke studiu. Mají pak 30denní lhůtu na odvolání.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Základem profilu absolventa je pochopení podstaty procesů realizovaných v průmyslových firmách z hlediska tvorby a výroby produktů a projektování a řízení výrobních procesů. V průběhu studia absolvent získá znalosti z oblasti obecné ekonomické teorie, podnikové ekonomiky, lidských zdrojů, kvantitativních metod a informačních technologií pro řešení vybraných problémů v organizaci a řízení zejména výrobních procesů a na ně navazujících podpůrných procesů. Absolvent rovněž získá klíčové poznatky z oblasti moderních konceptů řízení a organizace výroby, průmyslu 4.0 a dalších, které podpoří jeho uplatnitelnost na trhu práce. Na profil absolventa mají podstatný vliv i předměty směřující k získání aktivních znalostí IT podpory podnikových procesů. K uplatnění absolventů na trhu práce přispívá i výuka cizích jazyků, zejména anglického a německého, přičemž tento požadavek vyplývá přímo z požadavků průmyslových firem. Absolvent získává praktické znalosti a dovednosti metod a nástrojů průmyslového inženýrství absolvováním odborných stáží v průmyslových firmách. Profil absolventa, struktura studijního programu byly konzultovány se zástupci průmyslových firem a reflektují výsledky kontinuálního výzkumu mezi průmyslovými firmami v ČR i ve světě. Absolvent má možnost pokračovat v magisterských studijních programech na FaME nebo studovat obdobný studijní program na jiné fakultě v České republice nebo v zahraničí.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi jsou kompetentní pro praktické uplatnění na nižších a středních manažersko-výrobních a ekonomicko-provozních pozicích v průmyslových společnostech, obchodně-servisních podnicích a firmách, poskytujících specializované projektové a inovační služby v oblastech projektování výrobních procesů, managementu kvality a informační podpoře digitalizovaných procesů v duchu konceptu Průmysl 4.0. Získané znalosti využijí absolventi bakalářského studia pro výkon nižších a středních provozně - řídících a ekonomických funkcí ve výrobních podnicích a organizacích služeb (plánovač výroby, manažer technické přípravy výroby, manažer technologické přípravy výroby, logistik, pracovník útvaru kvality, procesní manažer, pracovník informačního útvaru pro podporu plánování a řízení výroby a jiné.)

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

Povinné předměty v češtině PI BSP KS

K tomu, aby mohl student FaME pokračovat ve studiu ve třetím roce studia bakalářského studijního programu (dále jen "BSP"), je nutno získat alespoň 85 % kreditů z povinných předmětů za první a druhý rok studia podle aktuálních studijních plánů pro dané studijní programy. Výše kreditů nutných pro postup do třetího roku studia BSP se zaokrouhluje na celé kredity dolů a je zveřejněna v Rozhodnutí děkana pro příslušný akademický rok.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika E1Zkouška5
1ZSMikroekonomie 1Zkouška6
1ZSManagementZkouška5
1ZSInformační technologie pro ekonomyKlasifikovaný zápočet3
1ZSÚvod do průmyslového inženýrstvíZkouška4
1LSMakroekonomie 1Zkouška6
1LSŘízení lidských zdrojů 1Zkouška4
1LSPodniková ekonomika 1Zkouška5
1LSNauka o zbožíZkouška4
1LSOdborná praxe PI 1Zápočet5
1LSProduktový management v PIZkouška4
2ZSPodniková ekonomika 2Zkouška6
2ZSOdborná praxe PI 2Zápočet5
2ZSProjektový management v průmyslovém inženýrství IZápočet2
2ZSTechnická příprava výrobyZkouška5
2ZSÚvod do studia systémůZkouška4
2ZSZáklady výrobních technologiíZkouška5
2LSManažerské účetnictvíZkouška6
2LSLogistikaZkouška4
2LSOdborná praxe PI 3Zápočet5
2LSProjektový management v průmyslovém inženýrství IIKlasifikovaný zápočet2
2LSAplikovaná statistika 1Zkouška5
3ZSInformační systémy v průmyslovém inženýrstvíKlasifikovaný zápočet3
3ZSKvalita a metrologieZkouška5
3ZSOdborná praxe PI 4Zápočet5
3ZSŘízení a organizace výrobyZkouška5
3ZSSeminář k bakalářské práciZápočet2
3ZSAplikovaná statistika 2Zkouška5
3ZSZáklady kvantitativních metodKlasifikovaný zápočet3
3LSOdborná rozprava SZBZStátní závěrečná zkouška0
3LSPrůmysl 4.0-digitalizace výrobních procesůKlasifikovaný zápočet3
3LSInovační managementZkouška5
3LSPříprava bakalářské práce a praxeZápočet10
3LSPrávo pro eknomyZkouška5

Povinné předměty v angličtině PI BSP KS

V průběhu BSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky bloků A, B nebo C. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden na www.fame.utb.cz.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSHuman Resource Management 1Zkouška4
1LSBata´s Management SystemKlasifikovaný zápočet3
2LSHistory of Economic ThoughtZkouška3

Povinně volitelné předměty PI BSP KS

Student si volí z nabídky povinně volitelných předmět - skupiny 1 předměty minimálně za 13 kreditů.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSSystém řízení BaťaKlasifikovaný zápočet3
1LSPočítačové zpracování datKlasifikovaný zápočet3
2ZSMarketing 1Zkouška5
2ZSManažerské dovednosti a technikyKlasifikovaný zápočet3
2ZSSoftware pro design produktů a procesůKlasifikovaný zápočet3
2LSDějiny ekonomického myšleníZkouška3
2LSManažerská psychologie a sociologieZkouška4
2LSZáklady controllinguZkouška4

Povinný cizí jazyk KS

Student si v 1. ročníku BSP vybírá jeden jazyk (angličtinu či němčinu), který studuje následující 4 semestry.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSAngličtina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
1ZSNěmčina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
1LSAngličtina - CJ1Zkouška4
1LSNěmčina - CJ1Zkouška4
2ZSAngličtina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
2ZSNěmčina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
2LSAngličtina - CJ1Zkouška4
2LSNěmčina - CJ1Zkouška4