Fakulta humanitních studií

Sociální pedagogika

Vzdělávací cíle

Cílem studia tohoto programu je připravit kvalifikované pedagogické pracovníky v oboru sociální pedagogiky pro oblast školství a sociálních služeb. Studenti si studiem uvedeného programu osvojí teoretické znalosti z oboru pedagogiky, psychologie, sociologie a dalších oborů všeobecného zaměření. Prohloubí si vědomosti a budou se zaměřovat na specifické oblasti odborných předmětů. Poznatky budou dále rozvíjeny v prakticky zaměřených předmětech. Předměty studijního programu mají mezioborový charakter a jsou strukturovány tak, aby postihovaly základní problémy, s nimiž se sociální pedagog aktuálně setkává ve společnosti. Důraz je položen na zkušenostní učení, tj. praktické aktivity studentů v seminářích a cvičeních. Získané poznatky a dovednosti si studenti budou ověřovat a rozvíjet na praxích ve školských a sociálních zařízeních se speciálním zaměřením. Studenti budou podněcováni k tomu, aby samostatně vytvářeli projekty na monitorování a řešení problémů ve společnosti.

Návaznost na další studijní programy

Na bakalářský studijní program Sociální pedagogika navazuje magisterský studijní program Sociální pedagogika.

Požadavky na přijetí

Národní srovnávací zkoušky SCIO - test z obecných studijních předpokladů (OSP).

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Profil absolventa a struktura studijních předmětů je v souladu se Standardy vzdělávání v oblasti sociální pedagogiky vydané Asociací vzdělavatelů v sociální pedagogice. Absolventi znají pojmy, teorie a metodické přístupy v oblasti sociální pedagogiky a dalších pedagogických disciplín; znají historické a širší souvislosti sociální pedagogiky; znají terminologii a klíčové teoretické koncepce v psychologii, sociologii, filozofii a sociální práci; umí realizovat výzkum v sociálně pedagogické oblasti; propojují znalosti z oblasti pedagogiky a dalších sociálních věd; plánují a realizují výchovně vzdělávací a preventivní aktivity pro děti, mládež i dospělé; plánují a realizují projektovou činnost v oblasti pedagogiky a v oblasti sociální; disponují základními pedagogicko psychologickými diagnostickými dovednostmi; znají základní poradenské postupy a metody a uplatňují je v praxi; volí adekvátní komunikační strategie při práci s dětmi, mládeží a dospělými s ohledem na specifika sociálního prostředí a povahu problémové situace; komunikují v anglickém jazyce.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi studijního programu Sociální pedagogika se uplatňují ve školách, školských zařízeních, mimoškolních institucích, organizacích poskytující sociální služby a sociální pomoc, a to jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru. Legislativní opora pro uplatnění absolventů je zejm. v zákoně č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

Povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSAnglický jazyk 1Klasifikovaný zápočet2
1ZSAdaptační kurzZápočet2
1ZSInformační technologieZápočet3
1ZSZáklady pedagogikyZkouška5
1ZSÚvod do sociální práceZkouška4
1ZSZáklady didaktikyZkouška4
1ZSZáklady psychologieZkouška5
1ZSZáklady sociologieZkouška5
1ZSZáklady zdravotnických naukKlasifikovaný zápočet3
1LSAnglický jazyk 2Zkouška3
1LSZáklady právaZkouška3
1LSInovativní přístupy ve vzděláváníZkouška4
1LSSociální patologieKlasifikovaný zápočet4
1LSPrůběžná praxeZápočet3
1LSSpeciální pedagogika v pomáhajících profesíchKlasifikovaný zápočet3
1LSVzdělávání dospělýchZkouška4
1LSVývojová psychologieKlasifikovaný zápočet3
2ZSAnglický jazyk 3Klasifikovaný zápočet2
2ZSFilozofie a teorie výchovyZkouška4
2ZSMetodologie 1Zkouška4
2ZSSociální pedagogika 1Zkouška4
2ZSSociální politikaZkouška5
2ZSSociální komunikaceKlasifikovaný zápočet3
2LSAnglický jazyk 4Zkouška3
2LSMetodologie 2Zkouška5
2LSSociální pedagogika 2Zkouška4
2LSSociální práce s rodinou a ohroženými dětmiKlasifikovaný zápočet3
2LSSociální psychologieZkouška4
2LSSouvislá praxe 1Zápočet3
3ZSAnglický jazyk 5Zkouška3
3ZSZáklady podnikatelstvíZkouška4
3ZSSeminář bakalářských prací 1Zápočet3
3ZSMetody sociálně výchovné práceKlasifikovaný zápočet4
3ZSMultikulturní výchovaZkouška5
3ZSSociální práce se senioryKlasifikovaný zápočet3
3ZSPedagogika volného časuZkouška5
3ZSSouvislá praxe 2Zápočet7
3LSSeminář bakalářských prací 2Zápočet13
3LSPedagogicko - psychologická diagnostikaKlasifikovaný zápočet4
3LSGlobální a environmentální výchovaKlasifikovaný zápočet4
3LSPrávo v sociální oblastiZkouška5

SP KS SZZ (nová akreditace)

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3ZSObhajoba bakalářské/diplomové práceObhajoba závěrečné práce0
3ZSPedagogikaStátní závěrečná zkouška0
3ZSSociální pedagogikaStátní závěrečná zkouška0
3ZSSociální práceStátní závěrečná zkouška0

Povinně volitelné předměty

Student si volí dva předměty za semestr

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2ZSFeuersteinovo instrumentální obohacováníKlasifikovaný zápočet4
2ZSLektorské dovednostiKlasifikovaný zápočet4
2ZSSociální službyKlasifikovaný zápočet4
2ZSTvorba vzdělávacího programuKlasifikovaný zápočet4
2LSNormalita a psychopatologieKlasifikovaný zápočet4
2LSPoradenský vztahKlasifikovaný zápočet4
2LSSociální pedagogika v praxiKlasifikovaný zápočet4
2LSZážitková pedagogikaKlasifikovaný zápočet4