Fakulta aplikované informatiky

Bezpečnostní technologie, systémy a management

Vzdělávací cíle

Cílem bakalářského studia ve studijním programu Bezpečnostní technologie, systémy a management je poskytnout teoretické vzdělání a profesní dovednosti zejména v oblasti fyzické, informační a administrativní bezpečnosti a krizového řízení. V rámci fyzické bezpečnosti je kladen důraz na znalosti návrhu a aplikace poplachových a mechanických zábranných systémů a na znalosti jednotlivých procesů spojených s činnostmi pracovníků fyzické ostrahy. Tato problematika je doplněna předměty právního, informatického a elektrotechnického zaměření s důrazem na znalost právního řádu, způsobu přenosu informací, operačních systémů a analogové a číslicové techniky. K nezbytnému základu znalostí a dovedností patří rovněž oblast detektivních činností a kriminalistických technologií a procesů.

Návaznost na další studijní programy

Na bakalářský studijní program Bezpečnostní technologie, systémy a management navazuje stejnojmenný magisterský studijní program, který je dále členěn do dvou specializací, a to specializace Bezpečnostní technologie a specializace Bezpečnostní management. Po úspěšném absolvování magisterského studijního programu se předpokládá, že zájemci mohou pokračovat v doktorském studijním programu pod stejným názvem Bezpečnostní technologie, systémy a management. V tomto doktorském studijním programu mohou zájemci studovat v případě úspěšné akreditace, v době podání akreditační žádosti o bakalářský studijní program Bezpečnostní technologie, systémy a management je současně žádáno o akreditaci doktorského studijního programu Bezpečnostní technologie, systémy a management.

Požadovaná zdravotní způsobilost

- u studentů s těžším zrakovým postižením - za předpokladu disponování vlastního spec. softwaru, s nímž může pracovat ve výuce - u studentů neslyšících za předpokladu přítomnosti tlumočníka do znakové řeči - centrum není schopno technicky zajistit - u studentů s postižením horních končetin - omezená dostupnost v případě postižení obou HK (četnost laboratorních cvičení) - u studentů se specifickými poruchami učení - s výjimkou dyskalkulie

Profil absolventa

Na základě bakalářského studijního plánu ve studijním programu Bezpečnostní technologie, systémy a management jsou vychováváni odborníci pro technické, manažerské, kontrolní a jiné funkce v soukromých bezpečnostních službách poskytujících ochranu majetku a osob, popř. ve státních či veřejných orgánech, které se touto problematikou zabývají. Absolvent studia je schopen navrhnout a prakticky realizovat fyzické zabezpečení objektů využívající mechanické a elektronické přístupy včetně jejich napojení na internet. Nachází tak uplatnění ve firmách, které se zabývají výrobou, projektováním, montáží a provozem zabezpečovací techniky s respektováním právních aspektů jejího nasazení. Studijní program Bezpečnostní technologie, systémy a management vytváří znalostní základnu reflektující aktuální trendy v problematice bezpečnostního posouzení objektu, návrhu integrovaného bezpečnostního systému. Student získá znalosti v oblasti projektování poplachových systémů, možností technického řešení ústředen poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, jejich možné konfigurace, zabezpečení automobilu. Získá kompetence pro testování poplachových a tísňových systému, certifikaci komponent poplachových systémů, a to i ve vazbě na ochranu utajovaných informací. Student bude dále disponovat odborným základem pro taktiku navrhování mechanické ochrany objektů, projektování mechanických zábranných systémů a jejich certifikaci dle ČSN ISO 8402. Absolvent by měl disponovat dovednostmi ve vztahu k aplikaci právního vymezení a souvislostmi ochrany obyvatelstva, individuální a kolektivní ochrany, systému krizového řízení, analýzy rizik, havarijního a krizového plánování, a to i ve vazbě na informační technologie a systémy pro podporu krizového řízení.

Předpoklad uplatnitelnosti

V rámci studijního programu Bezpečnostní technologie, systémy a management jsou vychováváni odborníci pro technické, manažerské, kontrolní a jiné funkce v soukromých bezpečnostních služ-bách, zabývajících se ochranou majetku a osob s důrazem na aplikace moderních informačních tech-nologií. Mezioborové studium s převahou technických předmětů dává absolventům předpoklady uplatnit se v mechanické, elektrotechnické, informačně-technologické, právně-bezpečnostní, psycho-logické a personální oblasti. Absolventi mají možnost pracovat ve firmách, které se zabývají výro-bou, projektováním, montáží a provozem zabezpečovací techniky s respektováním právních aspektů jejího nasazení. Vzhledem k zahrnutí problematiky krizového řízení je uplatnění absolventů možné i ve státní správě. Jejich uplatnitelnost na trhu práce bude podpořena také dalšími znalostmi a doved-nostmi jako je např. zpracování signálů a dobrou znalostí anglického jazyka.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

Povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematický seminářZkouška6
1ZSZáklady počítačové technikyZápočet3
1ZSPsychologie a marketingové komunikaceKlasifikovaný zápočet4
1ZSSystemizace bezpečnostiZkouška5
1ZSFyzika v bezpečnostních technologiíchKlasifikovaný zápočet5
1ZSPrávní řád IZkouška4
1ZSProfesní obrana 1Zápočet2
1LSProfesní obrana 2Zápočet2
1LSFyzická ostrahaKlasifikovaný zápočet4
1LSMatematická analýzaZkouška5
1LSPrávní řád IIZkouška4
1LSTeorie přenosu informaceZkouška5
1LSProgramováníKlasifikovaný zápočet4
2ZSBezpečnostní inženýrstvíZkouška4
2ZSMatematika v bezpečnostních technologiíchZkouška4
2ZSMechanické zábranné systémyZkouška4
2ZSHardware a operační systémyKlasifikovaný zápočet4
2ZSInstrumentace a měřeníZkouška5
2ZSProfesní obrana 3Zkouška3
2LSDatabázové systémyKlasifikovaný zápočet4
2LSKrizové plánování a řízeníZkouška4
2LSTechnické prostředky bezpečnostních systémůZkouška4
2LSElektrické obvodyZkouška4
2LSPočítačové sítěZkouška4
2LSPodniková ekonomikaKlasifikovaný zápočet3
2LSKriminalistické technologie a systémyZkouška4
3ZSTechnologie detektivních činnostíKlasifikovaný zápočet4
3ZSAnalogová a číslicová technikaZkouška5
3ZSMikropočítače a PLCZkouška4
3ZSElektronické bezpečnostní systémyZkouška4
3ZSRočníkový projektKlasifikovaný zápočet2
3ZSTechnologie datové bezpečnostiZkouška4
3LSProjektování bezpečnostních systémůZkouška5
3LSAdministrativní bezpečnostZkouška4
3LSDohledová centraZkouška4
3LSBakalářská práceZápočet16

Cizí jazyk

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSCizí jazyk - angličtinaKlasifikovaný zápočet2
1LSCizí jazyk - němčinaKlasifikovaný zápočet2
1LSCizí jazyk - ruštinaKlasifikovaný zápočet2
2ZSCizí jazyk angličtinaZkouška2
2ZSCizí jazyk - němčinaZkouška2
2ZSCizí jazyk ruštinaZkouška2
2LSCizí jazyk - angličtinaKlasifikovaný zápočet3
2LSCizí jazyk - němčinaKlasifikovaný zápočet3
2LSCizí jazyk - ruštinaKlasifikovaný zápočet3
3ZSCizí jazyk - angličtinaZkouška4
3ZSCizí jazyk - němčinaZkouška4
3ZSCizí jazyk - ruštinaZkouška4