Fakulta managementu a ekonomiky

Finance a finanční technologie

Vzdělávací cíle

Cílem profesně zaměřeného studijního programu Finance a finanční technologie je připravit absolventy pro jejich působení v praxi u podnikatelských subjektů a ve finančních institucích na pozicích nižšího a středního managementu, se schopností samostatného rozhodování a uplatnění systematického a tvůrčího přístupu k řešení problémů. Kromě získání oborově zaměřených znalostí a dovedností v oblasti financí, controllingu, podnikové ekonomiky, účetnictví, daní, finančních trhů, investování a finančních technologií, je cílem seznámit studenty s obecnými základy z oblasti ekonomie, práva, managementu a řízení lidských zdrojů. Cílem studia je dále získat a umět aplikovat základní znalosti v oblasti počítačových a komunikačních systémů a programování, získat dovednosti v analýzách a zpracování dat a v aplikaci finančních technologií v řízení podnikatelských subjektů či finančních institucí, a rovněž aktivně využívat znalosti anglického jazyka v odborné komunikaci.

Návaznost na další studijní programy

Na bakalářský studijní program Finance a finanční technologie navazují magisterské studijní programy Finance a Ekonomika podniku a podnikání.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí jsou upraveny vnitřní normou fakulty. Ke studiu mohou být přijati a zapsáni pouze uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním. O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, obdrží e-mailem, který uvedli v přihlášce, informaci o tom, že jsou navrženi k přijetí, a zároveň budou pozváni k zápisu. Tam také přinesou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doloží potvrzený studijní průměr za 3. ročník střední školy. Uchazeči, kteří nevyhoví podmínkám přijímacího řízení, obdrží dopis na adresu trvalého bydliště do vlastních rukou s informací o nepřijetí ke studiu. Mají pak 30denní lhůtu na odvolání.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Profesně zaměřený studijní program Finance a finanční technologie vybavuje absolventa souborem základních znalostí v oblasti podnikových činností a procesů, finanční, investiční, legislativní, daňové a účetní problematiky, metod, nástrojů a technologií aplikovaných v oblasti finančního řízení podniků a finančních institucí, včetně investování na finančních trzích. Absolvent je schopen využívat základní znalosti počítačových a komunikačních systémů, algoritmů a datových struktur, analýzy a zpracování dat a principů umělé inteligence k aplikaci finančních technologií v procesech řízení podnikatelských subjektů a finančních institucí. Absolvent je schopen samostatného rozhodování, tvůrčího myšlení a jednání s lidmi. Uplatní se na pozicích nižšího a středního managementu v rámci finančních, controllingových a účetních útvarů, či odděleních informačních technologií v podnikatelských subjektech nebo finančních institucích. Může pracovat jako manažer, analytik nebo konzultant v organizacích nabízejících finanční služby, či jako projektový manažer pro aplikaci finančních technologií. Absolvent je rovněž připraven ke studiu v magisterských studijních programech zaměřených na oblast financí, investování, daní, účetnictví a finančních technologií.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent bude kompetentní pro praktické uplatnění v nižších a středních manažerských a ekonomických funkcích v rámci finančních, controllingových a účetních útvarů, či odděleních informačních technologií v podnikatelských subjektech nebo finančních institucích. Může pracovat jako manažer, analytik nebo konzultant v organizacích nabízejících finanční služby, či jako projektový manažer pro aplikaci finančních technologií. Absolvent bude připraven založit a rozvíjet vlastní podnikatelský subjekt. Absolvent bude rovněž připraven ke studiu v magisterských studijních programech zaměřených na oblast financí, investování, daní, účetnictví a finančních technologií.

Studijní plány

Rok platnosti: 2023

Povinné předměty v češtině FFT BSP KS

K tomu, aby mohl student FaME pokračovat ve studiu ve třetím roce studia bakalářského studijního programu (dále jen "BSP"), je nutno získat alespoň 85 % kreditů z povinných předmětů za první a druhý rok studia podle aktuálních studijních plánů pro dané studijní programy. Výše kreditů nutných pro postup do třetího roku studia BSP se zaokrouhluje na celé kredity dolů a je zveřejněna v Rozhodnutí děkana pro příslušný akademický rok.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika E1Zkouška5
1ZSMikroekonomie 1Zkouška6
1ZSManagementZkouška5
1ZSInformační technologie pro ekonomyKlasifikovaný zápočet3
1ZSZáklady programováníKlasifikovaný zápočet3
1LSMatematika E1Zkouška5
1LSMakroekonomie 1Zkouška6
1LSZáklady projektového řízeníKlasifikovaný zápočet3
1LSAplikovaná statistika 1Zkouška5
1LSPočítačové zpracování datKlasifikovaný zápočet3
2ZSFinanční trhyKlasifikovaný zápočet3
2ZSFinanční účetnictví 1Zkouška5
2ZSÚvod do finančních technologiíZkouška5
2ZSZáklady podnikové ekonomikyZkouška5
2ZSAplikovaná statistika 2Zkouška5
2LSDaněZkouška5
2LSŘízení lidských zdrojů 1Zkouška4
2LSManažerské účetnictvíZkouška6
2LSZáklady controllinguZkouška4
2LSPrávo pro eknomyZkouška5
3ZSBankovnictví a pojišťovnictví 1Zkouška5
3ZSInvestiční strategieZkouška5
3ZSOdborná praxe 1 (v rámci 2. - 5. semestru)Zápočet8
3ZSPodnikové finance 1Zkouška6
3ZSSeminář k bakalářské práciZápočet2
3ZSÚčetní a daňové SWKlasifikovaný zápočet3
3ZSZáklady kvantitativních metodKlasifikovaný zápočet3
3LSOdborná rozprava SZBZStátní závěrečná zkouška0
3LSOdborná praxe 2 (v rámci 6. semestru)Zápočet16
3LSPříprava bakalářské práceZápočet6
3LSRiziko, kybernetická bezpečnost a aplikace finančních technologiíZkouška6

Povinné předměty v angličtině FFT BSP KS

V průběhu BSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2LSHuman Resource Management 1Zkouška4

Povinně volitelné předměty FFT BSP KS

Student si volí z nabídky povinně volitelných předmět - skupiny 1 předměty minimálně za 13 kreditů. V průběhu BSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSZáklady účetnictvíKlasifikovaný zápočet3
1LSSystém řízení BaťaKlasifikovaný zápočet3
1LSBata´s Management SystemKlasifikovaný zápočet3
2ZSMezinárodní ekonomické prostředíKlasifikovaný zápočet3
2ZSManažerské dovednosti a technikyKlasifikovaný zápočet3
2ZSÚvod do studia systémůZkouška4
2LSHistory of Economic ThoughtZkouška3
2LSDějiny ekonomického myšleníZkouška3
2LSManažerská psychologie a sociologieZkouška4
3ZSDaňová evidenceKlasifikovaný zápočet3
ZSAccounting in EnglishKlasifikovaný zápočet3

Povinný cizí jazyk KS

Student si v 1. ročníku BSP vybírá jeden jazyk (angličtinu či němčinu), který studuje následující 4 semestry.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSAngličtina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
1ZSNěmčina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
1LSAngličtina - CJ1Zkouška4
1LSNěmčina - CJ1Zkouška4
2ZSAngličtina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
2ZSNěmčina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
2LSAngličtina - CJ1Zkouška4
2LSNěmčina - CJ1Zkouška4