Fakulta aplikované informatiky

Softwarové inženýrství

Vzdělávací cíle

Cílem tříletého bakalářského studijního programu Softwarové inženýrství je příprava odborníků, kteří jsou schopni řešit úlohy z oblasti informatiky a softwarového inženýrství. V rámci studia jsou studenti seznámeni s různými typy algoritmů, datovými strukturami a programovacími jazyky. Bě-hem studia jsou podrobně seznámeni i s principy kryptologie a umělé inteligence. Důraz je také kla-den na testování software a nástroje pro vývoj softwarových projektů. Studijní program nabízí studentům znalosti nejen z předmětů profilujících program, ale také základní znalosti z matematické analýzy a algebry, optimalizačních metod, teoretické informatiky, architektu-ry počítačů, číslicové a mikropočítačové techniky. Při studiu je také kladen důraz na odbornou ko-munikaci a přehled o současných trendech IT v anglickém jazyce. Cílem studia je poskytnout absol-ventům hlubší znalosti z oblasti softwarového inženýrství a poskytnout jim odpovídající kompetence pro následný výkon povolání. Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.

Návaznost na další studijní programy

Absolventi bakalářského studijního programu Softwarové inženýrství mohou dále prohloubit své znalosti ve studiu navazujícího studijního programu Informační technologie se dvěma specializacemi - Softwarové inženýrství a Kybernetická bezpečnost a následně i v doktorském studijním programu Informační technologie.

Požadavky na přijetí

- u studentů s těžším zrakovým postižením - za předpokladu disponování vlastního spec. softwaru, s nímž může pracovat ve výuce - u studentů neslyšících za předpokladu přítomnosti tlumočníka do znakové řeči - centrum není schopno technicky zajistit - u studentů s postižením horních končetin - omezená dostupnost v případě postižení obou HK (čet-nost laboratorních cvičení) - u studentů se specifickými poruchami učení - s výjimkou dyskalkulie

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Bakalářský studijní program nabízí vzdělání z oblasti informačních technologií, které jsou žádány na trhu práce. Studium nabízí kombinaci teoretických i praktických znalostí umožňující absolventům programu přejít přímo do praxe. Zároveň také získají dostatek znalostí, dovedností a kompetencí, které jim umožní pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu. Absolvent studijního programu bude mít znalosti jednotlivých úrovní architektur počítačových systémů, přede-vším číslicových obvodů, procesorů, úložišť dat, počítačových sítí, operačních a databázových sys-témů. Získá potřebné znalosti z analýzy, návrhu a vývoje, testování, nasazení a údržby nejen čistě softwarových systémů, ale i systémů kombinujících návrh a vývoj softwaru a hardwaru. Absolvent bude seznámen s tvorbou informačních systémů, jejich zabezpečením, tvorbou uživatelských rozhra-ní a aplikování počítačové grafiky. Dokáže aplikovat znalosti z programování mobilních a webových technologií, bude mít znalosti práce v týmu a tvorby kódu s využitím nástrojů na testování softwaru. Absolvent bude mít přehled o moderních technologiích z oblasti umělé inteligence.

Předpoklad uplatnitelnosti

Předpokládané uplatnění absolventů: V praxi se absolvent uplatní jako člen vývojových a testova-cích týmů v softwarových firmách, nejen pro vývoj zakázkového softwaru, ale také původních ino-vativních produktů. Může pracovat v průmyslových a obchodních podnicích, ve státní správě jako vývojář nebo správce podpůrných softwarových produktů, či vytvářet úpravy a doplňky pro existu-jící systémy.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

Povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSProgramování a algoritmizaceKlasifikovaný zápočet4
1ZSAnalýza a modelování softwarových systémůZkouška4
1ZSDatabázové systémyZkouška5
1ZSNástroje pro vývoj softwarových projektůZápočet3
1ZSMatematický seminářZkouška6
1ZSFyzikální seminářKlasifikovaný zápočet4
1ZSSoftwarová podpora inženýrských výpočtůKlasifikovaný zápočet4
1LSObjektové programování a návrhové vzoryKlasifikovaný zápočet4
1LSZáklady jazyka CKlasifikovaný zápočet4
1LSModerní počítačová grafikaKlasifikovaný zápočet4
1LSTeorie přenosu informaceZkouška5
1LSArchitektura počítačůZkouška5
1LSMatematická analýzaZkouška6
2ZSAplikační frameworkyKlasifikovaný zápočet5
2ZSOperační systémyZkouška5
2ZSTeeoretická informatikaZkouška6
2ZSKryptologieZkouška6
2ZSElektromagnetické jevy v informaticeZkouška6
2LSAlgoritmy a datové strukturyKlasifikovaný zápočet5
2LSTechnologie wwwZkouška5
2LSTestování softwareKlasifikovaný zápočet4
2LSPočítačové sítěZkouška4
2LSElektrické obvodyZkouška4
2LSOptiimalizační metodyZkouška5
3ZSProgramování v jazyku C++Klasifikovaný zápočet5
3ZSVývoj síových aplikacíZkouška5
3ZSProgramování mobilních aplikacíKlasifikovaný zápočet4
3ZSPokročilé webové technologieZkouška4
3ZSAnalogová a číslicová technikaZkouška5
3ZSEmbedded systémy s mikropočítačiZkouška6
3LSPraktikum programováníKlasifikovaný zápočet5
3LSUmělá a výpočetní inteligenceZkouška5
3LSPodniková ekonomikaKlasifikovaný zápočet3
3LSBakalářská práceZápočet14

Cizí jazyk

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSCizí jazyk - angličtinaKlasifikovaný zápočet2
1LSCizí jazyk - němčinaKlasifikovaný zápočet2
1LSCizí jazyk - ruštinaKlasifikovaný zápočet2
2ZSCizí jazyk angličtinaZkouška2
2ZSCizí jazyk - němčinaZkouška2
2ZSCizí jazyk ruštinaZkouška2
2LSCizí jazyk - angličtinaKlasifikovaný zápočet3
2LSCizí jazyk - němčinaKlasifikovaný zápočet3
2LSCizí jazyk - ruštinaKlasifikovaný zápočet3
3ZSCizí jazyk - angličtinaZkouška4
3ZSCizí jazyk - němčinaZkouška4
3ZSCizí jazyk - ruštinaZkouška4