Fakulta humanitních studií

Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Vzdělávací cíle

Studijní program Anglický jazyk pro manažerskou praxi je koncipován tak, aby reflektoval aktuální společenské potřeby na jazykově vybavené odborníky pro veřejnou i neveřejnou sféru v České republice. Filologické i ekonomické předměty si kladou za cíl vybavit posluchače teoretickými i praktickými znalostmi s ohledem na současnou geopolitickou situaci ČR, a to jak obsahem předmětů, tak i nabídkou témat bakalářských prací převážně prakticky orientovaných. Nedílnou součástí studijního programu je rovněž získání prezentačních dovedností, znalostí dalšího cizího jazyka, dovedností pro uživatelskou práci s informačními technologiemi a povinná odborná praxe. Nabídka volitelných předmětů je sestavena s ohledem na možnost doplnit znalosti získané v povinných předmětech v těch oblastech studia, které student považuje za důležité pro svoji budoucí profesní orientaci. Cílem studia je získání takového filologického vzdělání s vhledem do ekonomické problematiky, které absolventovi tohoto programu umožní nástup do mezikulturně a mezinárodně orientované manažerské praxe, např. se uplatní jako asistent manažera či referent ve firmách, úřadech či institucích vyžadujících mezinárodní komunikaci. Dosavadní absolventi studijního programu Anglický jazyk pro manažerskou praxi, realizovaného od roku 2005, nalezli uplatnění na různých pracovních pozicích nejen v lokálních i globálních společnostech jako Airbus, Dell Technologies, Emirates, Erste Group IT, E.ON CZ, ExxonMobil, Golf Planet, Greyson, Hartmann Group, Kiwi.com, Meopta - optika, Siemens, Swiss Re, Unilever, VITAR či Zlin Aircraft, ale i ve veřejné sféře (Magistrát města Zlína, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně).

Požadavky na přijetí

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků v Národních srovnávacích zkouškách organizovaných společností Scio: odborný test z angličtiny, lze nahradit certifikátem na úrovni minimálně B2 pro obor AMP, ne starším 5 let či maturitní zkouškou z anglického jazyka ne starší 5 let.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

V souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání má absolvent odborné znalosti a dovednosti očekávané od absolventa bakalářského studijního programu Filologie, které jsou doplněny o vybrané znalosti a dovednosti ekonomických oborů. Vedle standardních možností uplatnění absolventů filologických programů tato kombinace umožní uplatnit se i v manažerské praxi na pozici asistentů manažera či referentů, čímž absolvent na trhu práce získá komparativní výhodu ve srovnání s absolventy čistě filologických programů. V oblasti filologické má absolvent - praktické znalosti anglického jazyka s výstupní úrovní C1; - znalosti kardinálních disciplín anglické filologie (fonetiky, fonologie, morfologie, syntaxe) a jejich metodologických přístupů, založené na studiu základní odborné literatury; - znalosti základů translatologie, zejména s ohledem na překlady textů z ekonomické oblasti; - znalost britské a americké literatury, založenou na vlastním studiu a analýze základního penza dané literatury (pramenů) i na studiu základní sekundární literatury; - základní kulturní a historické znalosti prostředí, v němž se anglický jazyk uplatňuje, tj. především Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických. Absolvent umí především - analyzovat a interpretovat text (jazykový komunikát) za použití základní oborové terminologie; - vyhledat a utřídit relevantní informace a písemně zpracovat zadané téma s použitím určené metody; - poučeně číst odborný text z oblasti filologie (jazykověda, literární věda); - pracovat se základními termíny oborových filologií (jazykověda, literární věda); - přeložit odborný, zejména ekonomický, text do anglického i mateřského jazyka. V oblasti ekonomické absolvent zná - základní ekonomické kategorie a principy současné mikroekonomické a makroekonomické teorie; - stavební prvky tržní ekonomiky a jejich vzájemné vazby; - legislativní rámec fungování ekonomických subjektů včetně rámce daňového; - základní způsoby účetního zachycení ekonomických dat ekonomických subjektů; - možnosti využití informačních technologií při řešení ekonomicko-manažerských problémů; - podstatu existence organizačních jednotek a základní procesy, které v nich probíhají (organizování, řízení, financování, správa společnosti), včetně zahrnutí souvisejícího kulturního či společenského kontextu; - základní výchozí rámce, teorie, modely a metody řízení organizačních jednotek ve všech fázích jejich životního cyklu; - různé formy vstupu do podnikatelských aktivit a jejich specifika; - základní principy vytváření, udržování a rozvoje vztahů se všemi zainteresovanými subjekty (stakeholdery). Absolvent umí - spolupracovat s ostatními členy týmu, který má poměrně jasně vymezený cíl; - aktivně prezentovat vlastní názory či názory týmu; - využívat vhodných softwarových podpor pro organizační, prezentační či analytické práce; - připravit vybrané podklady pro vyhodnocení marketingových, finančních, personálních a logistických plánů podniku podle stanovených kritérií; - sestavit a prezentovat podnikatelský plán.

Předpoklad uplatnitelnosti

Spojení znalostí cizího jazyka a základů ekonomických disciplín umožní absolventům vést jednání se zahraničními partnery, prezentovat firmu, výrobek nebo služby, vypracovávat obchodní dokumenty v angličtině (věcně, stylisticky, gramaticky a formálně správně), komunikovat s veřejností a organizovat různé obchodní i kulturní akce. Jazykové znalosti absolventům umožňují pracovat jako překladatelé odborných, především ekonomických textů.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

AMP - povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSInformační technologieZápočet2
1ZSEkonomieZkouška4
1ZSBritské reálieZkouška4
1ZSJazyková cvičení 1Klasifikovaný zápočet5
1ZSFonetika a fonologieZkouška5
1ZSÚvod do studia jazykaZkouška3
1ZSZáklady písemného projevuKlasifikovaný zápočet3
1ZSČeština v praxiZápočet2
1LSKomunikační praxeZkouška4
1LSManagementZkouška4
1LSAmerické reálieZkouška4
1LSJazyková cvičení 2Zkouška5
1LSLexikologieZkouška4
1LSPrezentační dovednostiKlasifikovaný zápočet3
1LSÚvod do studia literatury a filmuZkouška3

AMP - povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3ZSZáklady financíZkouška4
3ZSŘízení lidských zdrojůZkouška3
3ZSZáklady právaZkouška4
3ZSAnalýza odborného textuKlasifikovaný zápočet3
3ZSPočítačem podporovaný překladKlasifikovaný zápočet3
3ZSOdborný jazyk 3Klasifikovaný zápočet4
3ZSPřekladatelský seminářKlasifikovaný zápočet3
3ZSSeminář k bakalářské práciKlasifikovaný zápočet2
3LSPraxeZápočet16
3LSTeze bakalářské práceZápočet8

AMP - povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2ZSPodniková ekonomikaZkouška5
2ZSVybrané kapitoly z britské literaturyZkouška5
2ZSMorfologieZkouška5
2ZSOdborný jazyk 1Klasifikovaný zápočet4
2ZSZáklady překladuKlasifikovaný zápočet3
2ZSPsychologie pro manažerskou praxiZkouška4
2LSZáklady účetnictvíZkouška5
2LSMarketingZkouška4
2LSÚvod do veřejné správyZkouška4
2LSVybrané kapitoly z americké literaturyZkouška5
2LSOdborný jazyk 2Klasifikovaný zápočet4
2LSSyntaxZkouška5
2LSÚvod do textové lingvistikyZkouška3

AMP - předměty SZZ

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSEkonomie a managementStátní závěrečná zkouška0
3LSLiteratura a kulturní studiaStátní závěrečná zkouška0
3LSLingvistikaStátní závěrečná zkouška0

AMP - povinně volitelné předměty

Student 3. ročníku si volí v ZS 1 povinně volitelný předmět a v LS 2 povinně volitelné předměty.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3ZSPodnikatelská akademieKlasifikovaný zápočet4
3ZSAktuální témata a diskuzeKlasifikovaný zápočet4
3ZSVerbální manipulace v obchodní komunikaciKlasifikovaný zápočet4
3ZSČínština 1Klasifikovaný zápočet4
3LSAmerická a britská povídka 19. a 20. stoletíKlasifikovaný zápočet3
3LSGramatika pro pokročiléKlasifikovaný zápočet3
3LSAmerické dramaKlasifikovaný zápočet3
3LSKorespondence v angličtiněKlasifikovaný zápočet3
3LSVerbální manipulace v obchodní komunikaciKlasifikovaný zápočet3
3LSZáklady tlumočeníKlasifikovaný zápočet3
3LSČínština 2Klasifikovaný zápočet3
3LSVybrané kapitoly z práva a spravedlnostiKlasifikovaný zápočet3

AMP - povinně volitelné předměty

Student si volí jeden z jazyků (němčina, francouzština, španělština nebo ruština) pro 3 semestry.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSCizí jazyk Francouzština 1Klasifikovaný zápočet2
1ZSCizí jazyk Němčina 1Klasifikovaný zápočet2
1ZSCizí jazyk Ruština 1Klasifikovaný zápočet2
1ZSCizí jazyk Španělština 1Klasifikovaný zápočet2
1LSCizí jazyk Francouzština 2Klasifikovaný zápočet3
1LSCizí jazyk Němčina 2Klasifikovaný zápočet3
1LSCizí jazyk Ruština 2Klasifikovaný zápočet3
1LSCizí jazyk Španělština 2Klasifikovaný zápočet3

AMP - povinně volitelné předměty

Student si volí jeden z cizích jazyků v návaznosti na předešlé semestry.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2ZSCizí jazyk Francouzština 3Zkouška4
2ZSCizí jazyk Němčina 3Zkouška4
2ZSCizí jazyk Ruština 3Zkouška4
2ZSCizí jazyk Španělština 3Zkouška4