Fakulta logistiky a krizového řízení

Management rizik

Vzdělávací cíle

Cílem studia studijního programu "Management rizik", který má výrazně multidisciplinární charakter, je poskytnout studentům odpovídající teoretický a metodologický hodnotový základ nezbytný k řízení procesu hodnocení a ovládání rizik. Zároveň je vybavit sumou základních znalostí nutných k pochopení místa a úlohy jednotlivých subjektů v procesu krizového řízení, porozumění součinnosti hlavních účastníků v plánování a návrhu opatření prevence a redukce rizik, včetně zvládání mimořádných událostí a krizových situací přírodního, technologického a antropogenního charakteru. Paralelně získané vědomosti podložit praktickými dovednostmi za současného využití dostupných nástrojů a elektronických prostředků, aby byli absolventi schopni na nižších a středních stupních řídit bezpečnost v privátním sektoru i ve veřejné správě. Výchovně vzdělávací proces je koncentrován na rozvoj schopností studentů samostatně se rozhodovat a orientovat při řešení problémů za nejistot a rizik s využitím procesu kvalitativního hodnocení rizik. V průběhu vzdělávání je zřetel věnován přednostní aplikaci preventivních opatření k ochraně obyvatelstva, majetku, prostředí, parciálně ekonomiky, kritické infrastruktury a veřejného pořádku. Pozornost je soustředěna také na získávání znalostí a dovedností potřebných k vedení subalterních jednotlivců a řízení činností v malém kolektivu. Předpokladem naplnění cíle studijního programu je osvojení si relevantních teoretických poznatků studenty v průběhu přednášek. Dovednosti nabývají řešením konkrétních příkladů, formou specializované výuky zaměřené na dosažení základních návyků v oblasti aplikace softwarového vybavení a realizací kritické diskuse o aktuálních aspektech bezpečnostní problematiky a rizik ve cvičeních. Nedílnou součástí získávání praktických dovedností je rovněž absolvování exkurze a odborné praxe v průmyslu, resp. a instituci veřejné správy, včetně zpracování případových studií v rámci samostatného studia a jejich obhajoby na závěrečných cvičeních, či seminářích.

Návaznost na další studijní programy

Předkládaný studijní program svým profilem předchází řadě programů zaměřených na specifické oblasti bezpečnosti nabízené na UTB a také na dalších vysokých školách. Konkrétně mohou absolventi pokračovat v navazujícím magisterském studiu na FLKŘ UTB - SP Bezpečnost společnosti, FAI UTB - SP Informační technologie (SO Bezpečnostní technologie, systémy a management), FaME UTB - SP Systémové inženýrství a informatika (SO Průmyslové inženýrství), FT UTB - SP Procesní inženýrství (SO Řízení jakosti), ÚSI VUT SP Rizikové inženýrství, FBI VŠB-TUO - SP Bezpečnostní inženýrství, FBI Žilinské univerzity, Slovensko SP Bezpečnostný manažment, Krízový manažment aj.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana Fakulty logistiky a kriového řízení k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě logistiky a krizového řízení. Ke studiu mohou být přijati a zapsáni pouze uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu "Management rizik" získá studiem základních teoretických předmětů a předmětů profilujícího základu potřebnou teoretickou bázi v oblasti krizového řízení s profesní orientací na kvalitativní hodnocení a ovládání rizik v průmyslových subjektech, jejich okolí, veřejné správě a regionech. Nabyté vědomosti dokáže využít k předcházení a zvládaní krizí a efektivnímu řízení bezpečnosti ve společnosti. Studiem povinně volitelných předmětů si studenti doplní teoretické znalosti i praktické dovednosti, které odpovídají potřebám aktérů bezpečnostního systému státu. Výstupní odborné kompetence absolventů jsou formovány v oblasti krizového řízení s akcentem na management rizika a zvládání zejména ekonomických, organizačních a materiálních, parciálně i personálních, informačních, kybernetických a psychologických stránek bezpečnostních procesů. Důraz je položen na zvyšování bezpečnosti v provozu firmy, obyvatelstva, majetku a životního prostředí se zřetelem na nákladovost a účinnost navrhovaných opatření k prevenci a mitigaci rizik za současné akceptace principu ALARA ("As Low As Reasonably Achievable"), možností užití mixu základních nástrojů bezpečnostní politiky a ve shodě s právními předpisy České republiky.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi studijního programu jsou předurčeni k působení na nižších a středních úrovních v privátním i veřejném sektoru s akcentem na řízení rizik a bezpečnost procesů. Mohou být rovněž zařazeni na vhodnou pozici v poradenských a certifikačních organizacích působících v oblasti bezpečnosti.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

Anglický jazyk

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSAnglický jazyk IZápočet3
2ZSAnglický jazyk IIKlasifikovaný zápočet3
2LSAnglický jazyk IIIZkouška3

Povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematikaZkouška5
1ZSZáklady psychologieKlasifikovaný zápočet3
1ZSManagementZkouška4
1ZSZásady psaní odborného textuZápočet2
1ZSInformatikaZkouška4
1ZSMikroekonomieZkouška5
1LSZáklady lineární algebry a optimalizaceZkouška5
1LSTechnická chemieZkouška6
1LSKrizový management a bezpeč. systém v ČRZkouška4
1LSPodniková ekonomikaZkouška4
1LSMakroekonomieZkouška5
1LSFyzikaZkouška5
2ZSVeřejné právo a základní související předpisyKlasifikovaný zápočet3
2ZSKrizové plánováníZkouška4
2ZSPsychologie krizových situacíKlasifikovaný zápočet3
2ZSZáklady logistikyZkouška4
2ZSVýrobní systémyZkouška6
2ZSAplikovaná informatikaZkouška4
2LSSběr a zpracování datKlasifikovaný zápočet3
2LSProvozní havárie a jejich prevenceKlasifikovaný zápočet4
2LSOchrana obyvatelstva a IZSZkouška4
2LSBezpečnost a ochrana objektů a osobZkouška4
2LSKybernetická bezpečnostZkouška4
3ZSBezpečnost a ochrana zdraví na pracovištiZkouška4
3ZSKrizový management podnikuZkouška4
3ZSŘízení finančních rizikZkouška4
3ZSEkonomika krizových situacíZkouška4
3ZSSeminář k bakalářské práciZápočet2
3ZSBezpečnost strojů a zařízeníKlasifikovaný zápočet2
3ZSProvozní managementZkouška4
3LSBakalářská práceZápočet10
3LSIntegrovaný systém managementuZkouška5
3LSPodnikání IKlasifikovaný zápočet3

Povinné předměty SZZ

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSIntegrovaná bezpečnostStátní závěrečná zkouška0
3LSKrizový managementStátní závěrečná zkouška0

Povinné předměty - česká nebo anglická verze

Student si volí verzi dle svého uvážení.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2ZSProcesses of Risk Assessment and TreatmentZkouška7
2ZSProcesy hodnocení a ovládání rizikZkouška5

Povinně volitelné předměty (PVP)

Student si volí ze skupiny PVP tak, aby si doplnil počet potřebných kreditů za celé studium. Volba semestru je fixně stanovena, zatímco ročník je pouze doporučený.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSKrizová a manažerská komunikace a etikaKlasifikovaný zápočet2
1LSHistorický odkaz systému řízení fy BaťaZápočet2
1LSInformační bezpečnostZkouška4
2ZSZáklady operačního výzkumuZkouška6
2ZSÚvod do studia environmentálních rizikZkouška5
2ZSPřeprava nebezpečných věcíZkouška4
2LSMitigace a adaptační strategie na klimatickou změnuZkouška4
2LSŘízení lidských zdrojůZápočet2
2LSTechologie nákladní dopravy a intermodální dopravaZkouška6
2LSPožární ochranaZkouška4
3ZSVybrané aspekty bezpečnostiZkouška5
3ZSÚzemní plánování a regionální politikaKlasifikovaný zápočet4
3ZSProjektový managementZkouška4
3LSEnvironmental Hazards and HealthZkouška4
3LSPrůmysl 4.0 - digitalizace výrobních procesůZkouška4
LSStudent Special ActivityZápočet6
LSStudentská odborná aktivitaZápočet3

Povinně volitelné předměty SZZ

Student si vybere jeden z předmětů.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSEkonomické aspekty ovládání rizikStátní závěrečná zkouška0
3LSBezpečnost provozuStátní závěrečná zkouška0