Fakulta managementu a ekonomiky

Průmyslové inženýrství

Vzdělávací cíle

Cílem magisterského studijního programu je vyprofilovat odborníka, který má znalosti ekonomie, průmyslového inženýrství a informačních technologií, které v průběhu studia rozšíří o dovednosti v oblastech počítačového zpracování dat, projektování výrobních systémů, zlepšování integrovaných systémů lidí, strojů, materiálů i energií s cílem maximalizovat produktivitu výrobních podnikových procesů. V průběhu studia je kladen důraz i na získání schopností v oblastech podnikových informačních systémů, materiálového inženýrství, důležitých pro působení absolventa ve všech oblastech řízení a organizace výroby. Specifikum a atraktivita oboru spočívá v propojení profesně orientovaného akademického vzdělání v mezioborových oblastech managementu a ekonomiky podniku průmyslového inženýrství, materiálového inženýrství, strojírenských a dalších průmyslových technologií, počítačové podpory konstrukce a výroby i ve vazbě na používané robotické systémy na pokročilých úrovních řízení ? Industry 4.0. Součástí studia je odborná praxe, organizovaná tak, že ji student může plnit průběžně během studia. Odborná praxe je zaměřená na osvojení praktických znalostí, dovedností a schopností, které výrazně ovlivní uplatnitelnost absolventa na trhu práce a umožní kvalitní zpracování diplomové práce.

Návaznost na další studijní programy

Na magisterský studijní program Průmyslové inženýrství navazuje doktorský studijní program Průmyslové inženýrství.

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijati a zapsáni podle § 48 Zákona všichni uchazeči, kteří si podali ve stanoveném termínu přihlášku ke studiu do magisterského studijního programu Fakulty managemu a ekonomiky řádně ukončili předchozí bakalářské studium a dostavili se k zápisu do studia.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Základem profilu absolventa je získání kompetencí k efektivnímu řízení a koordinaci výrobních systémů, vedení pracovních týmů, a celých výrobních příp. servisních oddělení, řešení projektů zaměřených na zvyšování výkonnosti procesů a projektování moderních výrob v duchu Industry 4.0. Pro dosažení výše zmíněných kompetencí absolvent během studia získá klíčové poznatky z oblasti moderních konceptů řízení výroby, materiálového inženýrství, průmyslu 4.0, ale naučí se také chápat podstatu procesů realizovaných v průmyslových firmách z hlediska strojírenské technologie, konstrukce a počítačového navrhování výrobků a obráběcích strategií (CAM - Computer Aided Manufacturing). Absolvent načerpá vědomosti také z oblasti obecné ekonomické teorie, kvantitativních metod a informačních technologií pro řešení vybraných problémů v organizaci a řízení zejména výrobních procesů a na ně navazujících podpůrných procesů. Na profil absolventa mají podstatný vliv i předměty směřující k získání aktivních znalostí IT podpory podnikových procesů. K uplatnění absolventů na trhu práce přispívá dále i výuka cizích jazyků, zejména anglického a německého, přičemž tento požadavek vyplývá přímo z požadavků průmyslových firem. Absolvent získává praktické znalosti a dovednosti metod a nástrojů průmyslového inženýrství absolvováním odborných stáží v průmyslových firmách, které rovněž v nemalé míře podpoří jeho uplatnitelnost na trhu práce. Profil absolventa, struktura studijního programu byly konzultovány se zástupci průmyslových firem a reflektují výsledky dlouhodobého výzkumu mezi průmyslovými firmami v ČR i ve světě. Absolvent má možnost pokračovat v doktorských studijních programech na FaME.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi jsou kompetentní pro praktické uplatnění na střednch a vyšších manažersko-výrobních a ekonomicko-provozních pozicích v průmyslových společnostech, obchodně-servisních podnicích a firmách, poskytujících specializované projektové a inovační služby v oblastech projektování výrobních procesů ad. Absolventi jsou dále schopni efektivního řízení a koordinace výrobních systémů, vedení pracovních týmů, a celých výrobních příp. servisních oddělení, řešení projektů zaměřených na zvyšování výkonnosti procesů a projektování moderních výrob v duchu Industry 4.0. Získané znalosti využijí absolventi magisterského studia pro výkon středních a vyšších provozně - řídících a ekonomických funkcí ve výrobních podnicích a organizacích služeb (vedoucí výroby, vedoucí manažer technické přípravy výroby, vedoucí manažer technologické přípravy výroby, manažer logistiky či útvaru kvality, procesní manažer, vedoucí pracovník informačního útvaru pro podporu plánování a řízení výroby, řídící pracovník v oblastech projektování výrobních a logistických procesů, managementu kvality a informační podpory digitalizovaných procesů na konceptu Průmysl 4.0, kvalifikovaný projektový manažer, manažer procesních a produktových týmů, plánovač výroby, specializovaný manažer - konzultant pro oblast logistiky, procesního a průmyslového inženýrství. a jiné.). Část absolventů může primárně řídit i další oblasti, které během studia absolvovali, tzn.: konstrukci a počítačové navrhování výrobků či obráběcí strategie (CAM - Computer Aided Manufacturing). Absolvent v rámci svého pracovního zařazení dokáže hodnotit, zlepšovat a projektovat procesy zvláště v průmyslových odvětvích jako např. strojírenství, automobilový průmysl a jeho subdodavatelů, dokáže v nich koordinovat výrobní a logistické procesy, nastavovat parametry pro optimalizaci výrobních toků s využitím základních metod zlepšování a inovací, i samostatně a odpovědně rozhodovat o klíčových parametrech výrobních a logistických procesů, organizaci a řízení lidí, hodnocení jejich produktivity a výkonnosti.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

Povinné předměty v češtině PI KS

K tomu, aby mohl student FaME pokračovat ve studiu ve druhém roce magisterského studijního programu (dále jen "MSP"), je nutno získat alespoň 65 % kreditů z povinných předmětů za první rok studia podle aktuálních studijních plánů pro dané studijní programy a obory. Výše kreditů nutných pro postup do druhého roku studia MSP se zaokrouhluje na celé kredity dolů a je zveřejněna v Rozhodnutí děkana pro příslušný akademický rok.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMikroekonomie 2Zkouška5
1ZSFiremní inovační politikaZkouška4
1ZSŘízení podnikových procesůZkouška4
1ZSStudie metod měření práceKlasifikovaný zápočet3
1ZSKvantitativní metody v rozhodováníZkouška5
1ZSMateriálové inženýrstvíZkouška4
1LSMakroekonomie 2Zkouška5
1LSInformační systém podnikuZkouška4
1LSPokročilé metody plánování a řízení výrobyZkouška5
1LSPočítačová podpora konstrukce a výrobyZkouška4
1LSPočítačová simulace ekonomických systémů 1Klasifikovaný zápočet4
1LSStrojírenské technologieZkouška5
2ZSRobotická pracovištěZkouška6
2ZSLogistika 2Zkouška5
2ZSOdborná praxeZápočet15
2ZSPrůmyslové inženýrství - metodyZkouška4
2ZSPrůmyslová moderaceZkouška5
2ZSPočítačová simulace ekon. systémů 2Klasifikovaný zápočet4
2ZSSeminář k diplomové práciZápočet2
2LSOdborná rozprava SZZ z předmětů: Ekonomie, Průmyslové inženýrství a řízení, Materiály, technologie a robotikaStátní závěrečná zkouška0
2LSPříprava diplomové práceZápočet15

Povinné předměty v angličtině PI KS

V průběhu MSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky bloků A, B nebo C. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden na www.fame.utb.cz.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2ZSLogistics 2Zkouška5

Povinně volitelné předměty PI KS

Student si volí z nabídky povinně volitelných předmětů - skupina 1 předměty minimálně za 9 kredity.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSDigitální ekonomikaZkouška3
1ZSStrategický managementZkouška4
2ZSŘízení lidských zdrojů 2Zkouška3
2ZSInformační podpora ekonomického řízení firmyKlasifikovaný zápočet3
2ZSStatistické nástroje v řízení kvalityKlasifikovaný zápočet3
2ZSEkonometrieKlasifikovaný zápočet4
ZSManažerské účetnictví 2Zkouška5
LSHistorie podnikání firmy BaťaKlasifikovaný zápočet3
LSObchodní jednáníKlasifikovaný zápočet3
LSPočítačová simulace v ergonomiiKlasifikovaný zápočet3

Povinný cizí jazyk

Student si volí z předmětů Business English a Wirstschaftdeutsch pouze jeden z nich podle svého jazykového zaměření

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSBusiness EnglishKlasifikovaný zápočet3
1LSWirtschaftsdeutschKlasifikovaný zápočet3