Fakulta multimediálních komunikací

Marketingová komunikace

Vzdělávací cíle

Cílem studia bakalářského studijního programu Marketingová komunikace je připravit absolventa vybaveného dostatečnými profesními znalostmi a kompetencemi, které zabezpečují vysokou míru a rychlost jeho adaptability na konkrétní praktické činnosti při výkonu povolání v marketingových útvarech a komunikačních odděleních firem, reklamních, komunikačních a PR agenturách, v rozpočtových a příspěvkových organizacích, ve státní a veřejné správě. Studijní program Marketingová komunikace má interdisciplinární charakter. Klade důraz na propojení znalostí z oblasti marketingové komunikace se znalostmi z marketingových, ekonomických, sociálně psychologických, manažerských a společensko-vědních disciplín za účelem pochopení pozice a významu marketingových komunikací v širším kontextu marketingového řízení firem a neziskových organizací, stejně jako pochopení širších souvislostí v rámci společensko-ekonomického, politického a kulturního života společnosti. Nedílnou součástí studia je také rozvoj kreativity, tvůrčího potenciálu studentů a týmové spolupráce. Cílem studia je dosáhnout vysoké míry všeobecných a odborných vědomostí, dovedností a návyků, osvojit si praktické znalosti, dovednosti a kompetence využitelné v oboru marketingové komunikace a chápat obor v širších souvislostech. Studium podporuje rozvoj pozitivních osobnostních rysů, společenskou odpovědnost, etický a čestný profesní přístup, předávání získaných vědomostí, sdílení hodnot a norem prospěšných k udržitelnému vývoji společnosti. Fakulta vytváří příznivé podmínky pro dosažení těchto cílů.

Návaznost na další studijní programy

Absolventi studijního programu Marketingová komunikace mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Marketingová komunikace a jiných příbuzných oborech.

Požadavky na přijetí

Přijímací zkouška je jednokolová, uchazeči o studium skládají zkoušku prostřednictvím písemného testu, který prověřuje jejich obecné studijní předpoklady se zřetelem na potřeby oboru marketingové komunikace a skládá se z těchto části: 1. zkouška všeobecných znalostí (literatura, kultura, ekonomika a politika - základní všeobecný přehled na úrovni absolventa střední školy s maturitou); uchazeč může získat maximálně 50 bodů; 2. zkouška kreativity a logického myšlení (tvůrčí přístup k řešení drobných propagačních úkolů); uchazeč může získat maximálně 50 bodů. Pro studium v kombinované formě je k přijímacímu řízení požadováno doložení minimálně dvouleté praxe v oboru marketingové komunikace, čímž je zaručena odbornost jednotlivých uchazečů. Forma výuky je částečně zaměřena na přenos teoretických poznatků do konkrétní firemní praxe, proto je nutné, aby studenti rozuměli firemnímu prostředí a dokázali získané teoretické znalosti aplikovat do vlastního firemního prostředí. Studium nabízí rozšíření znalostí v mnoha dalších směrech.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně studijního programu Marketingová komunikace prokazuje následující všeobecné znalosti, schopnosti, dovednosti a kompetence: 1. schopnost všestranné, účinné a kultivované komunikace v českém jazyce, jak ve formě ústní, tak i ve formě písemné; komunikační a argumentační schopnosti; 2. schopnost komunikace v anglickém jazyce, a to jak v obecné, tak i odborné oblasti, schopnost využití těchto dovedností při samostatném jednání se zahraničními partnery či zákazníky i při studiu zahraniční odborné literatury; 3. dovednost výsledky své odborné výzkumné a/či tvůrčí práce přesvědčivě prezentovat; 4. vytváření hierarchie životních hodnot vedoucí k zodpovědnému chování vůči svému okolí, uvědomění si širších sociálně-ekonomických dopadů v oblasti každodenní reality a schopnost diskutovat je při prosazování etických zásad; 5. schopnost soužití a komunikace s ostatními lidmi, umění kriticky se vypořádat s cizím názorem, být tolerantní a empatický k jiným lidem, rozdílným kulturám a hodnotám; 6. orientace na trvalý rozvoj profesionálních znalostí, dovedností a vztahů ve svém oboru. V oblasti odborné a speciální absolvent bakalářského stupně prokazuje: 1. detailní znalost jednotlivých forem marketingové komunikace (reklama, public relations, přímý marketing, podpora prodeje, osobní prodej) včetně všech souvislostí, které se k nim vztahují, s důrazem na mediální a komunikační praxi v marketingové komunikaci; 2. profesní dovednosti a aplikační schopnosti v oblasti reklamy a dalších forem marketingové komunikace výrobků a služeb, uvědomění si významu jejich vzájemné integrace a interakce; 3. znalosti spojené s budováním image organizace a jejích produktů, posilováním její důvěryhodnosti a atraktivnosti, hledáním a nastolováním témat vhodných k prezentaci firem/organizací a jejich produktů; 4. schopnost identifikace klíčových prvků problémů a volba vhodné metody jejich řešení v takové míře, aby byl absolvent schopen plně participovat na plánování, organizování, řízení a vyhodnocování projektů z oblasti marketingové komerční i nekomerční komunikace, včetně vyhodnocování ekonomické náročnosti a efektivnosti těchto projektů; 5. efektivní komunikace na základě předávání a přijímání informací a myšlenek, schopnost na základě zpětné vazby vhodně přizpůsobit formu a obsah komunikace příjemci sdělení, osvojení dovednosti osobního vyjednávání s partnery a zákazníky; 6. znalost pojmů a zásad ekonomického řízení firem a neziskových organizací, sledování a řízení nákladů jak na efektivní komunikaci organizace, tak i na jiné činnosti spojené s jejím fungováním, orientace na dosahování firemních cílů a zajišťování firemní prosperity; 7. znalost výzkumné metodiky a schopnost její aplikace při shromažďování, analýze a vyhodnocování sociálně-ekonomických informací získaných jak z vnějšího, tak i z vnitřního prostředí organizace; 8. osvojení si základních legislativních norem souvisejících s výkonem práce v oblasti marketingové komunikace, znalost etických kodexů jednotlivých oborů marketingové komunikace; 9. znalost oblasti personálních aktivit, tj. administrativních a řídicích činností spojených s vnitřní komunikací a vedením pracovníků komerčních i nekomerčních organizací; 10. schopnost využít znalostí a dovedností pro aktivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) při zpracování sociálně-ekonomických informací v procesu řízení komunikačních aktivit; 11. znalost efektivního využití sociálních sítí v rámci komunikačních strategií firem a organizací, znalost nových trendů v oblasti marketingové komunikace (guerilla marketing, shopper marketing, neuromarketing atd.) a jejich aplikace do praxe.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi bakalářského stupně studijního programu Marketingová komunikace najdou své uplatnění v komunikačních agenturách, podnikatelských organizacích, neziskových organizacích nebo ve veřejné správě, a to zejména na pracovních pozicích: specialista v oblasti reklamy, public relations, direct marketingu, osobního prodeje, podpory prodeje, digitální marketingové komunikace a nových médií, tiskový mluvčí, account manažer/manažerka, vedoucí kreativních týmů, marketingový a projektový manažer/manažerka.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

Povinné předměty MK_KF

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSFilozofieKlasifikovaný zápočet3
1ZSInformační zdroje a jejich využíváníZápočet2
1ZSKomunikační a prezentační dovednostiKlasifikovaný zápočet3
1ZSMetodika tvůrčí práceZápočet1
1ZSPočátky a vývoj marketingové komunikaceZkouška5
1ZSÚvod do studia médiíZkouška5
1ZSZáklady marketinguZkouška5
1ZSZáklady psychologieZkouška3
1LSProjektové řízeníKlasifikovaný zápočet3
1LSEkonomika a podnikáníKlasifikovaný zápočet3
1LSMarketing 2Zkouška5
1LSMédia v marketingových komunikacích 2Klasifikovaný zápočet3
1LSTeorie marketingové komunikaceZkouška5
1LSTeorie komunikaceZkouška5
1LSTýmová práceKlasifikovaný zápočet3
2ZSDigitální komunikace 1Zkouška5
2ZSManagementKlasifikovaný zápočet3
2ZSMetody a techniky marketingového výzkumuKlasifikovaný zápočet3
2ZSOsobní prodejZkouška5
2ZSPsychologie médiíKlasifikovaný zápočet3
2ZSÚvod do studia public relationsZkouška5
2ZSReklama 1Zkouška5
2ZSRočníková práce 1Zápočet1
2LSAplikovaný marketingový výzkumZkouška5
2LSDigitální komunikace 2Zkouška5
2LSPsychologie publikaZkouška5
2LSPublic relations v praxiZkouška5
2LSReklama 2Zkouška5
2LSRočníková práce 2Klasifikovaný zápočet3
2LSZáklady sociologieKlasifikovaný zápočet3
3ZSOdborná angličtina na úrovni B2Klasifikovaný zápočet2
3ZSCopywritingKlasifikovaný zápočet3
3ZSDirect marketingZkouška5
3ZSTeorie a praxe integrované marketingové komunikaceZkouška5
3ZSMediální plánováníKlasifikovaný zápočet3
3ZSPodpora prodejeZkouška5
3ZSSeminář k bakalářské práci 1Zápočet5
3LSAgenturní praxeZápočet13
3LSSeminář k bakalářské práci 2Zápočet5

Státní závěrečná zkouška

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSTeorie a praxe marketingové komunikaceStátní závěrečná zkouška0

Povinně volitelné předměty MK_KF

Student si z bloku volí minimálně 18 kreditů za bakalářské studium

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSDějiny výtvarné kultury 1Klasifikovaný zápočet3
1ZSČeský jazyk a stylistikaZkouška3
1LSDějiny výtvarné kultury 2Klasifikovaný zápočet3
1LSNeformální logikaKlasifikovaný zápočet3
1LSPrincipy fungování reklamní agenturyKlasifikovaný zápočet3
2ZSCorporate designKlasifikovaný zápočet3
2ZSIntercultural projects 1Klasifikovaný zápočet3
2ZSSociální médiaKlasifikovaný zápočet3
2LSIntercultural projects 2Klasifikovaný zápočet3
2LSMarketingová komunikace na sociálních sítíchKlasifikovaný zápočet3
2LSPPC reklamaKlasifikovaný zápočet3
2LSSociální marketingZápočet2
3ZSBrand BuildingKlasifikovaný zápočet3
3ZSPrávní aspekty v MKKlasifikovaný zápočet3
3LSMluvená řeč 1Klasifikovaný zápočet3