Fakulta technologická

Materiálové inženýrství a nanotechnologie

Podat přihlášku

Vzdělávací cíle

Studijní program Materiálové inženýrství a nanotechnologie je výrazně interdosciplinární a klade si za cíl vychovávat studenty, kteří budou umět připravovat materiály a znát strukturu látek z pohledu makrosvěta i mikrosvěta. Na základě nejnovějších pozbatků z oblasti chemie, fyziky a materiálových věd rozšiřuje znalosti o vzájemných vztazích mezi molekulární či atomární stavbou látek a jejich vlivu na výsledně vlastnosti chování materiálů a výrobků.

Návaznost na další studijní programy

Studijní program Materiálové inženýrství a nanotechnologie je následovníkem navazujícího magisterského studijního oboru 3911T011 Materiálové inženýrství, který byl vyučován v rámci studijního programu N2808 Chemie a technologie materiálů. Studijní program navazuje na bakalářský studijní obor 3911R011 Materiálové inženýrtsví nově akreditovaného studijního programu B0711A130009 Materiály a technologie na FT UTBve Zlíně. Další návaznost představuje doktorský stupeň studia. Studenti mají možnost pokračovat v doktorském studijním oboru 2808V006 Technologie makromolekulárních látek v rámci studijního programu P2808 Chemie a technologie materiálů FT UTB ve Zlíně a také v doktorském studijním oboru 3942V006 Nanotechnologie a pokročilé materiály v rámci stejnomenného studijního programu P3972, které jsou akreditovány na UTB ve Zlíně.

Požadavky na přijetí

Základní podmínkou pro přijetí do magisterského studijního programu je absolvování bakalářského stupně studia daného nebo příbuzného studijního programu.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Absolvent studijního programu bude odborníkem v oblasti chemie a jeho vzdělání tkví především v moderních technologiích přípravy materiálů a současně získá přehled v analýze a charakterizaci látek,jejich soustav a kompozitů. Student bude znát a rozumět synergickým vztahům mezi nanostrukturou a makrostrukturou a mezi jednotlivými materiály v kontextu fázových rozhraní. Získá teké znalosti v oblasti modelování chování kompozitů.Současně jsou obsahem studia předměty, které seznámí studenrty s teoretickým modely predikujícími chování molekul a atomů mající vliv na vlastnosti materiálů v makroskopickém měřítku. Jou zde taktéž zahrnuty předměty týkající se materiálů používaných pr 3D tisk, technologie výroby nanovláken a mikrovláken.

Předpoklad uplatnitelnosti

Studium je koncipováno tak, aby jeho absolvent byl schopen uplatňovat získané znalosti při řešení nových problémů ve vymezené oblasti chemie a mohl převzít zodpovědnost za laboratorní činnosti a s tím související hodnocení, prezentaci a publikaci výsledků a úspěšné vedení výzkumných projektů. Absolventi naleznou uplatnění v širokém spektru průmyslových odvětví (materiály ve strojírenství, plastikářství, elektrotechnice, stavebnictví, farmacii, medicíně, atd.)

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSAplikovaná reologieZkouška7
1ZSNanomateriály a nanotechnologieKlasifikovaný zápočet3
1ZSLaboratoř separačních metodZápočet2
1ZSMolekulové modelováníZkouška6
1ZSSeparační metodyZkouška3
1ZSAplikovaná koloidní a povrchová chemieZkouška6
1ZSFyzika polymerů IIZkouška4
1LSAngličtina v materiálovém inženýrstvíZkouška2
1LSBiomateriály IIZkouška5
1LSElektromagnetické vlastnosti materiálůZkouška3
1LSNanomateriály v kompozitechZkouška5
1LSPokročilé technologie a nanotechnologie IZkouška4
1LSSmart MaterialsKlasifikovaný zápočet4
1LSZpracování experimentu IIKlasifikovaný zápočet2
1LSTeorie a metody strukturní analýzyZkouška4
2ZSAkademické dovednosti v angličtiněKlasifikovaný zápočet2
2ZSPodnikatelské aktivity IIZkouška2
2ZSRecyklace plastů / Plastics RecyclingZkouška5
2ZSAplikovaná fyzika povrchůZkouška4
2ZSDiplomová práce IZápočet6
2ZSPokročilé technologie a nanotechnologie IIZkouška5
2ZSSeminář k diplomové práciZápočet1
2ZSNekovové materiály a technologieZkouška5
2LSDiplomová práce IIZápočet30