Fakulta technologická

Konstrukce nástrojů

Podat přihlášku

Vzdělávací cíle

Studium navazujícího magisterského studijního programu Konstrukce nástrojů umožňuje získat komplex znalostí z oblasti zpracování polymerů na funkční výrobek, navrhování a dimenzování výrobků, konstrukce nástrojů včetně tokových analýz konstrukčních materiálů využitelných pro výrobu nástrojů a výrobků. Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru programu je při studiu kladen mimořádný důraz na využívání výpočetní techniky zejména CAD aplikace, při návrzích výrobků a nástrojů a modelování a simulaci zpracovatelských procesů.

Návaznost na další studijní programy

Tento studijní program navazuje na bakalářský studijní obor Technologická zařízení ve studijním programu Procesní inženýrství. Další návaznosti představuje doktorský stupeň studia. Studenti mají možnost pokračovat v doktorském studijním programu Procesní inženýrství v oboru Nástroje a procesy.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě technologické. V této směrnici jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce a je zveřejňována na úřední desce FT (https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/legislativa-prijimacich-rizeni/). Základní podmínkou pro přijetí do magisterského studijního programu je absolvování bakalářského stupně studia daného nebo příbuzného studijního programu.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Absolventi studijního programu Konstrukce nástrojů budou odborníci schopní samostatné konstrukční činnosti v oblasti návrhu dílů z polymerů a především nástrojů určených pro jejich výrobu. Budou schopni uplatňovat poznatky získané během studia při řešení úkolů související s výrobními procesy v plastikářském a strojírenském průmyslu. Vzhledme ke složitosti nejmodernějších technologií využívaných v technické praxi, na které se zaměřuje studijní program Konstrukce nástrojů, je kladen důraz na posílení interdisciplinárních vazeb na úrovni strojírenství, materiálů a technologie, či technické chemie.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi studijního programu Konstrukce nástrojů, prokazují odborné znalosti ve výrobě, v modelování, technickém měření a experimentálních metod pro stanovení vlastností materiálů a výrobků,v konstrukci a vývoji nástrojů pro zpracování polymerních materiálů, v technologiích, v technickém vývoji a aplikacích polymerních materiálů a kovů, ve vědeckých meodách oboru a použití ve standardních podmínkách, v technickém měření a statistickém zpracování dat.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSAplikovaná reologieZkouška7
1ZSZáklady plastikářské technologieZkouška6
1ZSCAD CATIA IKlasifikovaný zápočet2
1ZSDimenzování a navrhování výrobkůZkouška4
1ZSFyzika polymerůZkouška4
1ZSTechnická měření a zpracování datZkouška4
1ZSVýrobní stroje a zařízení IZápočet4
1LSGumárenská a plastikářská technologie v angličtiněZkouška2
1LSAditivní technologie výrobyZkouška4
1LSCAEZkouška4
1LSCAD CATIA IIKlasifikovaný zápočet2
1LSKonstrukce výrobků z polymerů a kompozitůZkouška5
1LSKonstrukční projektKlasifikovaný zápočet2
1LSOborový seminářZápočet3
1LSTepelné a povrchové úpravy nástrojůKlasifikovaný zápočet2
1LSVýrobní stroje a zařízení IIZkouška5