Fakulta technologická

Inženýrství polymerů

Podat přihlášku

Vzdělávací cíle

Magisterský studijní program si klade za cíl připravovat schopné a tvořivé jedince pro kariéru ve vybraných směrech chemického, materiálového a automobilového průmyslu. Na základě nejnovějších poznatků vědy a výzkumu z oblasti chemie rozšiřuje znalosti studentů o vzájemných vztazích mezi molekulární a nadmolekulární stavbou, fyzikálním a chemickým chováním a výslednými zpracovatelskými a užitnými vlastnostmi polymerů. Důraz je rovněž kladen na hodnocení a zkoušení fyzikálně-chemických vlastností makromolekulárních látek a modelování zpracovatelských procesů.

Návaznost na další studijní programy

Studijní program Inženýrství polymerů navazuje na bakalářský studijní program Materiály a technologie, konkrétně na jeho specializaci Polymerní materiály a technologie akreditovanou na Fakultě technologické UTB ve Zlíně. Další návaznost představuje doktorský stupeň studia. Studenti mají možnost pokračovat v doktorském studijním programu Technologie makromolekulárních látek Fakulty technologické UTB ve Zlíně.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě technologické. V této směrnici jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce a je zveřejňována na úřední desce FT (https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/legislativa-prijimacich-rizeni/). Základní podmínkou pro přijetí do magisterského studijního programu je absolvování bakalářského stupně studia daného nebo příbuzného studijního programu.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Absolvent studijního programu je odborník v oblasti chemie, jehož znalosti pokrývají i vybrané oblasti materiálových a technologických disciplín. Skladba předmětů zařazených do studijního programu umožní studentům další prohloubení znalostí v oblasti aplikované fyzikální chemie a teorie zpracovatelských procesů. Studenti získají rovněž kvalitní laboratorní dovednosti s důrazem na znalosti moderních metod instrumentální analýzy a zkoušení materiálů. Studijní program klade velkou váhu na to, aby absolventi rozuměli vztahům mezi zpracovatelskými procesy, strukturou a finálními vlastnostmi výrobků z polymerních materiálů. Studium je koncipováno tak, aby jeho absolvent byl schopen uplatňovat získané znalosti při řešení nových problémů ve vymezené oblasti chemie a mohl převzít zodpovědnost za laboratorní činnosti a s tím související hodnocení, prezentaci a publikaci výsledků a úspěšné dokončení výzkumných projektů.

Předpoklad uplatnitelnosti

Kompetence získané ve studovaných předmětech absolventům poskytnou možnosti uplatnění v chemickém a materiálovém výzkumu a vývoji, kde mohou pracovat ve funkcích výzkumných a vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice odborníků a vedoucích pracovníků v odpovídajících typech výrob s možností pracovat na pozicích středního a vyššího managementu a podílet se tak na řízení výroby i podpůrných procesů, jako jsou například analytické a kontrolní laboratoře a oddělení kontroly a řízení jakosti. Potenciálními průmyslovými zaměstnavateli jsou zejména firmy zaměřené na zpracování plastů, kaučuků a přírodních polymerů. Uplatnění naleznou absolventi rovněž v obchodních a poradenských organizacích, vývojových a výzkumných pracovištích a státní správě. Získané vzdělání dává rovněž předpoklad pro další vzdělávání v programech doktorského studia.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSAplikovaná reologieZkouška7
1ZSRecyklace plastů / Plastics RecyclingZkouška3
1ZSLaboratoř inženýrství polymerů IKlasifikovaný zápočet6
1ZSMorfologie polymerůKlasifikovaný zápočet2
1ZSPlastikářská technologieZkouška4
1ZSPlastové obalyKlasifikovaný zápočet2
1ZSTechnologie přírodních polymerůZkouška6
1LSGumárenská a plastikářská technologie v angličtiněZkouška2
1LSKompozitní materiályZkouška4
1LSGumárenská technologieZkouška6
1LSLaboratoř inženýrství polymerů IIKlasifikovaný zápočet5
1LSAplikace přírodních polymerůZkouška5
1LSPřísady do plastůKlasifikovaný zápočet2
1LSSměsi polymerů / Polymer BlendsKlasifikovaný zápočet3
1LSÚnava a stárnutí polymerůKlasifikovaný zápočet3
2ZSModelování zpracovatelských procesůZkouška4
2ZSNanomateriály a nanotechnologie v polymerních aplikacíchKlasifikovaný zápočet2
2ZSLaboratoř k diplomové práciKlasifikovaný zápočet5
2ZSPokročilé materiály a technologieZkouška4
2ZSPovrchové úpravy a lepeníKlasifikovaný zápočet3
2ZSSeminář k diplomové práciZápočet1
2ZSOptimalizace a skladba gumárenských směsíKlasifikovaný zápočet5
2ZSTechnologie zpracování reaktoplastůZkouška4
2LSDiplomová práceZápočet30

předměty SZZ - povinné

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2LSModelování zpracovatelských procesůStátní závěrečná zkouška0
2LSStruktura a vlastnosti polymerůStátní závěrečná zkouška0
2LSTechnologie zpracování polymerůStátní závěrečná zkouška0

povinně volitelné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2ZSAkademické dovednosti v angličtiněKlasifikovaný zápočet2
2ZSPodnikatelské aktivity IIZkouška2
2ZSSeminář z environmentální legislativyZápočet2