Fakulta managementu a ekonomiky

Ekonomika a management

Vzdělávací cíle

Hlavním cílem studia ve studijním programu Ekonomika a management je připravit studující jak A) pro jejich působení v praxi v soukromé, veřejné i neziskové sféře na pozicích nižšího a středního managementu, se schopností samostatného rozhodování, uplatnění systematického a tvůrčího přístupu k řešení problémů a volby odpovídajícího způsobu přizpůsobení se systémovým změnám i globálním trendům, tak B) pro následné magisterské studium v daném oboru nebo jemu příbuzných. K naplnění hlavního cíle jsou stanoveny následující dílčí cíle, a to a) v bloku znalosti: 1. vybavit studující obecnými znalostmi z oblasti ekonomie, managementu a financí při zohlednění aktuálních trendů a poznatků; 2. vybavit studující specifickými znalostmi v rámci specializací při zohlednění aktuálních trendů a poznatků; b) v bloku dovednosti a schopnosti: 1. představit způsoby a podněcovat k samostatné analytické práci včetně navrhování dílčích inovativních řešení na příslušné úrovni komplexity, vyplývající z dané úrovně studia, a to při využití odpovídajících metodických postupů; 2. implementovat současné teoretické přístupy a dlouhodobě tyto znalosti aktualizovat za pomoci samostudia; 3. rozvinout a intenzivně posilovat schopnost se samostatně rozhodovat na základě kritického zhodnocení podkladů a kritické diskuse za využití odborné argumentace s dalšími aktéry; 4. podněcovat ke společensky odpovědnému samostatnému podnikání a odpovědnosti; 5. rozvinout a upevnit profesní jazykové kompetence v oblasti nejen anglického jazyka; 6. vychovávat k týmové práci; 7. využívat odpovídajícími způsobem specializované programové vybavení; 8. seznámit se se zkušenostmi z praxe a být schopen je samostatně aplikovat.

Návaznost na další studijní programy

Na bakalářský studijní program Ekonomika a management navazuje magisterský studijní program Management a marketing, Podniková ekonomika, Průmyslové inženýrství, Finance, Veřejná správa a regionální rozvoj nebo Management ve zdravotnictví.

Profil absolventa

Bakalářský studijní program Ekonomika a management propojuje se svými specializacemi oblast ekonomiky podniku, veřejné správy a regionálního rozvoje. Absolvent je schopen řešit problematiku z oblasti ekonomických a manažerských záležitostí podnikových i veřejnosprávních jednotek, a to včetně jejich základních finančních a účetních činností. Absolvent BSP je tímto způsobilý pro praktické uplatnění na nižších a středních manažerských a ekonomických postech jak v podnikové sféře, tak veřejné správě, a to např. na pozicích ekonom, analytik, projektový manažer, účetní či ekonomický poradce. Absolvent je rovněž připraven i ke studiu v magisterském studijním programu. Specializace Ekonomika a management podniku vybavuje absolventa souborem základních znalostí klíčových ekonomických předmětů a jejich vzájemných souvislostí. Porozumí managementu, marketingu, podnikovým činnostem, procesům, finanční a účetní problematice, metodám, nástrojům a technologiím aplikovaným v oblasti řízení podniku. Bude umět definovat a analyzovat problémy z oblasti managementu a ekonomiky a navrhovat jejich základní směr řešení.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent bude kompetentní pro praktické uplatnění v nižších a středních manažerských a ekonomických funkcích v průmyslových podnicích, obchodních nebo finančních společnostech i organizacích veřejné a státní správy či neziskových. Požadavky na absolventy byly konzultovány se zástupci praxe a reflektují výsledky rozsáhlého šetření mezi firmami a dalšími institucemi, kdy z pohledu specializace Ekonomika a management podniku se předpokládá následující uplatnění: a) Pozice v oblasti soukromého sektoru, a to v profesích jako ekonom podniku, finanční manažer, analytik, manažer nákupu či prodeje, účetní, ekonomický poradce, konzultant, projektový manažer, v průmyslových podnicích, obchodních firmách či finančních institucích jako jsou banky a pojišťovny. b) Založení a rozvíjení vlastního podnikatelského subjektu a jeho řízení v jakémkoliv odvětví podnikatelského prostředí. Z pohledu specializace Ekonomika a management veřejné správy a regionálního rozvoje se předpokládá následující převažující uplatnění: a) Pozice v oblasti veřejné správy na všech úrovních (národní, regionální, municipální) včetně organizačních struktur EU referent a administrativní pracovník pro všechny oblasti výkonu státní správy a samosprávy bez potřeby doložení kvalifikace pro regulovaná povolání, projektový manažer na juniorské pozici, analytik pro zpracování koncepcí a strategických dokumentů. b) Pozice v oblasti veřejných, semi-privátních a neziskových organizací, tj. regionálních rozvojových agentur, euroregionů, destinačních managementů, klastrových organizací, a dalších organizačních složek státu, viz např. ČSÚ, CzechInvest, kulturních zařízení, zařízeních sociálních služeb, organizacích výzkumu a vývoje: projektový manažer na juniorské pozici, analytik pro zpracování koncepcí a strategických dokumentů a dalších podkladových materiálů. c) Pozice v oblasti soukromého sektoru, a to především v poradenských a analytických společnostech hodnotících podmínky na trhu: projektový manažer na juniorské pozici (zejména při administraci projektů EU a dalších národních dotačních programů), analytik pro zpracování koncepcí a strategických dokumentů a dalších podkladových materiálů.

Specializace/obory programu

Zk.Specializace / OborPočet kreditůDélka studia
EM-EMPEkonomika a management podniku
M19001
1803
EM-EMVSRREkonomika a management veřejné správy a regionálního rozvoje
M19002
1803