Fakulta technologická

Chemie a analýza potravin

Anotace

Cílem studia ve specializaci Chemie a analýza potravin je poskytnout absolventům hlubší znalosti nejen z oblasti potravinářství, ale také z oblasti přírodních věd a poskytnout jim odpovídající kompetence pro následný výkon povolání. Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě technologické. V této směrnici jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce a je zveřejňována na úřední desce FT (https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/legislativa-prijimacich-rizeni/). Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

U specializace Chemie a analýza potravin prokazují absolventi rozšířené kompetence v oblasti chemické analýzy potravin, aplikace instrumentálních metod v analýze potravin, ale také v oblasti syntézy a analýzy bioaktivních látek.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi se mohou uplatnit v podnicích potravinářského průmyslu, v kontrolních a zkušebních laboratořích, v podnicích veřejného stravování, v obchodních organizacích a státní správě.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika IZkouška7
1ZSÚvod do chemie potravinKlasifikovaný zápočet2
1ZSZáklady biologieZkouška3
1ZSSeminář z fyzikyZápočet2
1ZSSeminář z chemieZápočet2
1ZSZáklady laboratorní technikyKlasifikovaný zápočet3
1ZSZáklady toxikologie a ochrany životního prostředíKlasifikovaný zápočet3
1ZSProdukce potravinářských surovinKlasifikovaný zápočet3
1LSMatematika IIZkouška6
1LSLaboratoř biologieZápočet2
1LSÚvod do biotechnologiíKlasifikovaný zápočet4
1LSFyzika IZkouška5
1LSZpracování experimentu IKlasifikovaný zápočet3
1LSLaboratoř anorganické chemieKlasifikovaný zápočet3
1LSObecná a anorganická chemieZkouška4
1LSZáklady senzorické analýzyKlasifikovaný zápočet2
2ZSFyzika IIZkouška7
2ZSLaboratoř organické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSOrganická chemie IZkouška4
2ZSAnalytická chemieZkouška4
2ZSBiochemie IZkouška4
2ZSLaboratoř analytické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSObecná mikrobiologieZkouška6
2LSChemie potravinZkouška3
2LSFyzikální chemieZkouška6
2LSPráce s odbornými textyZápočet2
2LSBiochemie IIZkouška4
2LSLaboratoř biochemieKlasifikovaný zápočet2
2LSZáklady instrumentálních metod v analýze potravinZkouška4
3ZSChemická informatikaKlasifikovaný zápočet2
3ZSOborový seminář IZápočet2
3ZSOrganická chemie IIZkouška4
3ZSÚvod do chemie bioaktivních látekZkouška4
3ZSPotravinářská mikrobiologieZkouška5
3ZSKvalita a bezpečnost potravinZkouška4
3ZSLegislativa v potravinářství IKlasifikovaný zápočet2
3ZSPotravinářské technologie a biotechnologie IZkouška6
3LSAnalýza potravinZkouška6
3LSAplikace instrumentálních metodKlasifikovaný zápočet3
3LSBioorganická chemieZkouška3
3LSBakalářská práceZápočet5
3LSOborový seminář IIZápočet2
3LSPotravinářské technologie a biotechnologie IIZkouška6

předměty SZZ - povinné

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSAnalýza potravinStátní závěrečná zkouška0

povinně volitelné předměty I

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSAngličtina IaKlasifikovaný zápočet2
1LSAngličtina IbKlasifikovaný zápočet2
2ZSAngličtina IIaZkouška2
2ZSAngličtina IIbZkouška2
2LSAngličtina IIIaKlasifikovaný zápočet2
2LSAngličtina IIIbKlasifikovaný zápočet2
3ZSAngličtina IVaZkouška2
3ZSAngličtina IVbZkouška2

povinně volitelné předměty II

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSZáklady zbožíznalství potravinZkouška4
1LSPodnikatelské aktivity IZkouška2
1LSRepetitorium z obecné a anorganické chemieZápočet2
2ZSRepetitorium z organické chemieZápočet2
2LSHodnocení potravin v kontrolní praxiZkouška4
2LSMikroskopické metodyZkouška2
2LSBioanalytické metodyZkouška4
3ZSVýživa člověkaZkouška4
3ZSVybrané kapitoly z chemieKlasifikovaný zápočet2
3ZSTradiční a moderní biotechnologieZkouška4
3LSBuněčná biologie a genetikaZkouška4
3LSPrincipy autentizace potravinZkouška4
3LSHodnocení výživyZkouška4

předměty SZZ - povinně volitelné

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSInstrumentální metody v analýze potravinStátní závěrečná zkouška0
3LSOrganická a bioorganická chemieStátní závěrečná zkouška0
3LSPotravinářské technologieStátní závěrečná zkouška0