Fakulta technologická

Materiálové inženýrství

Anotace

Specializace Materiálové inženýrství rozšiřuje společný základ s cílem vychovat absolventy se znalostí vzájemných vztahů mezi strukturou a vlastnostmi materiálů kovových, nekovových a polymerních. Významná pozornost je věnována studiu fyzikálně-chemických dějů, které se odehrávají na povrchu materiálů a mezifázových rozhraních. Nedílnou součástí studia jsou taktéž předměty zaměřené na testování a charakterizaci materiálů na různých hierarchických úrovních.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě technologické. V této směrnici jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce a je zveřejňována na úřední desce FT (https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/legislativa-prijimacich-rizeni/). Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Specializace Materiálové inženýrství rozšiřuje profil absolventa o znalosti z oblasti kovových, nekovových a polymerních materiálů a jejich analýze, testování a možností vzájemné kombinace do konečných výrobků.

Předpoklad uplatnitelnosti

Díky těmto znalostem absolventi najdou uplatnění zejména v průmyslových odvětvích zabývajících se zpracováním takových materiálů, ale taktéž ve zkušebnách a průmyslových laboratořích.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika IZkouška5
1ZSSeminář z matematikyZápočet2
1ZSSeminář z fyzikyZápočet2
1ZSÚvod do materiálového inženýrstvíZápočet4
1ZSSeminář z chemieZápočet2
1ZSZáklady toxikologie a ochrany životního prostředíKlasifikovaný zápočet3
1ZSLaboratorní technikaKlasifikovaný zápočet3
1ZSTechnické kresleníKlasifikovaný zápočet4
1LSMatematika IIZkouška6
1LSFyzika IZkouška5
1LSOborový seminářZápočet3
1LSZpracování experimentu IKlasifikovaný zápočet3
1LSLaboratoř anorganické chemieKlasifikovaný zápočet3
1LSObecná a anorganická chemieZkouška4
1LSTýmová práceZápočet3
1LSZáklady počítačové geometrie a konstrukceKlasifikovaný zápočet4
2ZSMatematika IIIZápočet5
2ZSFyzika IIZkouška7
2ZSLaboratoř organické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSOrganická chemie IZkouška4
2ZSAnalytická chemieZkouška4
2ZSLaboratoř analytické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSKovové materiályZkouška5
2LSAplikovaná spektroskopieKlasifikovaný zápočet3
2LSFyzikální chemie IZkouška6
2LSFyzika IIIZkouška3
2LSMikroskopické metodyZkouška2
2LSMakromolekulární chemie IZkouška5
2LSProcesní inženýrství IZkouška6
3ZSPříprava a charakterizace nanomateriálůKlasifikovaný zápočet2
3ZSFyzikální chemie IIZkouška6
3ZSSeminář k bakalářské práciZápočet2
3ZSStruktura a vlastnosti pevných látek IZápočet3
3ZSMakromolekulární chemie IIZkouška6
3ZSZáklady koloidní a povrchové chemieZkouška4
3LSTermická analýza materiálůZkouška5
3LSBakalářská práceZápočet10
3LSNekovové materiályZkouška4
3LSPovrchové vlastnosti a úpravy materiálůZkouška5
3LSFyzika polymerů IKlasifikovaný zápočet5
3LSStruktura a vlastnosti pevných látek IIZkouška4

povinně volitelné předměty I

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSAngličtina IaKlasifikovaný zápočet2
1LSAngličtina IbKlasifikovaný zápočet2
1LSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IKlasifikovaný zápočet2
1LSPodnikatelské aktivity IZkouška2
1LSExperimenty z fyziky IZápočet2
2ZSAngličtina IIaZkouška2
2ZSAngličtina IIbZkouška2
2ZSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IIZkouška2
2LSAngličtina IIIaKlasifikovaný zápočet2
2LSAngličtina IIIbKlasifikovaný zápočet2
2LSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IIIKlasifikovaný zápočet2
3ZSAngličtina IVaZkouška2
3ZSAngličtina IVbZkouška2
3ZSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IVZkouška2

povinně volitelné předměty II- pro 3.ročník

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3ZSBiomateriályZkouška4
3LSMateriály a designZkouška2