Fakulta managementu a ekonomiky

Ekonomika a management podniku

Anotace

Záměr rozvoje studijního programu vychází ze tří úrovní, a to nadnárodní, kdy respektuje zásady a doporučení Boloňského procesu ve vztahu k dodržování podmínek Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (European Higher Education Area - EHEA) a východisek Strategického rámce evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (ET 2020), národní, kdy je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 - 2020 a Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství, a místní, kdy podmínky rozvoje studijního programu odpovídají záměrům uvedených v Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti FaME UTB ve Zlíně pro roky 2016-2020. V tomto ohledu je záměr rozvoje studijního programu rozdělen v souladu se strategií ET 2020, kdy bude rozvíjet následující čtyři cíle, a to: Strategický cíl č. 1: podporování mobility studujících v souvislosti s budováním evropského povědomí; podpora studia jazyků v odborném vzdělávání; podpora partnerství mezi vysílajícími a přijímajícími institucemi; podpora a posilování spolupráce a přenos znalostí a zkušeností v rámci konceptu Quadruple helix (veřejný, soukromý, vzdělávací sektor a občanská společnost); Strategický cíl č. 2: trvalá a systémová podpora kvality a efektivity vzdělávání ve vztahu k novým dovednostem v nových povoláních v reakci na výzvy digitální transformace (průmysl 4.0), změny nastavení systémového prostředí z pohledu EU a ČR - smart a e-government; podpora a podněcování ke klíčovým kompetencím z pohledu širšího a dlouhodobého uplatnění studujících na budoucím trhu práce, tj. zejména dovednosti a schopnosti samostatně se rozhodovat, kriticky myslet a diskutovat na základě odborně podložené argumentace, schopnost pracovat v týmech; Strategický cíl č. 3: podněcování k odpovědnosti za své činy ve vztahu k výkonu své pracovní činnosti; směřování ke schopnosti vnímat sociální vazby a podporovat rozvoj konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) a veřejných institucí na základě uvědomění si východisek rozvoje občanské společnosti, založených na demokratických principech, Strategický cíl č. 4: podněcování ke kreativitě a procesním inovacím, v kontextuálním rámci open innovation, cross-over innovation, emerging industries a spolupráci na úrovni klastrů mezi jednotlivými sektory, a především podpora podnikatelských schopností a dovedností v návaznosti na in-situ tradice Baťovy školy práce v rámci konceptu industrial culture.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí jsou upraveny vnitřní normou fakulty. Ke studiu mohou být přijati a zapsáni pouze uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním. O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, obdrží e-mailem, který uvedli v přihlášce, informaci o tom, že jsou navrženi k přijetí, a zároveň budou pozváni k zápisu. Tam také přinesou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doloží potvrzený studijní průměr za 3. ročník střední školy. Uchazeči, kteří nevyhoví podmínkám přijímacího řízení, obdrží dopis na adresu trvalého bydliště do vlastních rukou s informací o nepřijetí ke studiu. Mají pak 30denní lhůtu na odvolání.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Studijní plány

Rok platnosti: 2024

Povinné předměty v češtině EM EMP PS

K tomu, aby mohl student FaME pokračovat ve studiu ve třetím roce studia bakalářského studijního programu (dále jen "BSP"), je nutno získat alespoň 85 % kreditů z povinných předmětů za první a druhý rok studia podle aktuálních studijních plánů pro dané studijní programy. Výše kreditů nutných pro postup do třetího roku studia BSP se zaokrouhluje na celé kredity dolů a je zveřejněna v Rozhodnutí děkana pro příslušný akademický rok.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika E1Zkouška5
1ZSMikroekonomie 1Zkouška6
1ZSManagementZkouška5
1ZSInformační technologie pro ekonomyKlasifikovaný zápočet3
1LSMatematika E2Zkouška5
1LSMakroekonomie 1Zkouška6
1LSZáklady projektového řízeníKlasifikovaný zápočet3
1LSPodniková ekonomika 1Zkouška5
1LSAplikovaná statistika 1Zkouška5
1LSPočítačové zpracování datKlasifikovaný zápočet3
2ZSFinanční trhyKlasifikovaný zápočet3
2ZSFinanční účetnictví 1Zkouška5
2ZSMarketing 1Zkouška5
2ZSPodniková ekonomika 2Zkouška6
2ZSAplikovaná statistika 2Zkouška5
2LSDaněZkouška5
2LSManažerská psychologie a sociologieZkouška4
2LSMarketing 2Zkouška5
2LSManažerské účetnictvíZkouška6
2LSProduktový managementZkouška4
3ZSBankovnictví a pojišťovnictví 1Zkouška5
3ZSPodnikové finance 1Zkouška6
3ZSSeminář k bakalářské práciZápočet2
3ZSŘízení a organizace výrobyZkouška5
3ZSZáklady kvantitativních metodKlasifikovaný zápočet3
3LSŘízení lidských zdrojů 1Zkouška4
3LSOdborná rozprava SZBZStátní závěrečná zkouška0
3LSPříprava bakalářské práce a odborná praxeZápočet10
3LSLogistikaZkouška4
3LSPrávo pro eknomyZkouška5

Povinné předměty v angličtině EM EMP PS

V průběhu BSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSManagement 1Zkouška5
1LSBusiness Economics 1Zkouška5
2ZSFinancial MarketsKlasifikovaný zápočet3
2ZSMarketing 1Zkouška5
2ZSBusiness Economics 2Zkouška6
2LSMarketing 2Zkouška5
2LSManagement AccountingZkouška6
3ZSCorporate Finance 1Zkouška6
3ZSBasics of Quantitative MethodsKlasifikovaný zápočet3
3LSŘízení lidských zdrojů 1Zkouška4
3LSLogisticsZkouška4

Povinně volitelné předměty EM EMP PS

Student si volí z nabídky povinně volitelných předmět - skupiny 1 předměty minimálně za 19 kreditů. V průběhu BSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSAngličtina - CJ2BKlasifikovaný zápočet3
1LSAngličtina - CJ2AZápočet3
1LSElektronický obchodKlasifikovaný zápočet3
1LSElektronický obchodKlasifikovaný zápočet3
1LSSystém řízení BaťaKlasifikovaný zápočet3
2ZSMezinárodní ekonomické prostředíKlasifikovaný zápočet3
2ZSÚčetní a daňové SWKlasifikovaný zápočet3
2ZSManažerské dovednosti a technikyKlasifikovaný zápočet3
2ZSManažerské dovednosti a technikyKlasifikovaný zápočet3
2ZSŘízení projektů 1Zápočet3
2ZSPodnikatelská akademie 1Klasifikovaný zápočet2
2ZSÚvod do studia systémůZkouška4
2LSAngličtina - CJ2CZkouška3
2LSDějiny ekonomického myšleníZkouška3
2LSŘízení organizací 1Klasifikovaný zápočet6
2LSŘízení projektů 2Klasifikovaný zápočet3
2LSPodnikatelská akademie 2Klasifikovaný zápočet2
3ZSPříprava na zkoušky Cambridge C1Zápočet3
3ZSPříprava na zkoušky Cambridge B2Zápočet3
3ZSKonverzace v němčině 1Zápočet3
3ZSŘízení organizací 2Klasifikovaný zápočet6
3ZSAdvanced Marketing and ManagementKlasifikovaný zápočet3
3ZSZáklady podnikových informačních systémůKlasifikovaný zápočet3
3LSPříprava na zkoušky Cambridge C1Bez ukončení0
3LSPříprava na zkoušky Cambridge B2Bez ukončení0
3LSInovace systému řízeníKlasifikovaný zápočet3
3LSManagement projektů z veřejných dotačních programůKlasifikovaný zápočet3
3LSKorespondence v angličtiněKlasifikovaný zápočet3

Povinný cizí jazyk - BSP PS

Student si v 1. ročníku BSP vybírá jeden jazyk (angličtinu či němčinu), který studuje následující 4 semestry.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSAngličtina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
1LSAngličtina - CJ1Zkouška4
2ZSAngličtina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
2LSAngličtina - CJ1Zkouška4

Sportovní aktivity - povinný předmět

Student musí splnit 4 sportovní aktivity dle vlastní volby za 1. a 2. ročníku BSP studia, každý semestr jednu sportovní aktivitu. Ze 4 sportovních aktivit musí být jedno povinné plavání.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
Sportovní aktivity - aerobikZápočet1
Sportovní aktivity - Americký fotbalZápočet1
Sportovní aktivity - AikidoZápočet1
Sportovní aktivity - basketbalZápočet1
Sportovní aktivity - badmintonZápočet1
Sportovní aktivity - Thajský boxZápočet1
Sportovní aktivity - cyklistikaZápočet1
Sportovní aktivity - florbalZápočet1
Sportovní aktivity - fotbalZápočet1
Sportovní aktivity - GolfZápočet1
Sport - horolezectvíZápočet1
Sportovní aktivity - Indoor CyclingZápočet1
Sportovní aktivity - inline brusleníZápočet1
Sportovní aktivity - KendoZápočet1
Sportovní aktivity - lyžování zahraničníZápočet1
Sportovní aktivity - posilování a fitnessZápočet1
Sportovní aktivity - plaváníZápočet1
Sportovní aktivity - SebeobranaZápočet1
Sportovní aktivity - sálová kopanáZápočet1
Sportovní aktivity - squashZápočet1
Sportovní aktivity - tenisZápočet1
Sportovní aktivity - tenisZápočet1
Sportovní aktivity - Tai Ji QuanZápočet1
Sport - turistický kurzZápočet1
Sportovní aktivity - taekwondoZápočet1
Sportovní aktivity - vodácký kurzZápočet1
Sportovní aktivity - volejbalZápočet1
Sportovní aktivity - zdravotní TVZápočet1
LSSportovní aktivity - kurz letníZápočet1
Rok platnosti: 2024

Povinné předměty v češtině EM EMP PS

K tomu, aby mohl student FaME pokračovat ve studiu ve třetím roce studia bakalářského studijního programu (dále jen "BSP"), je nutno získat alespoň 85 % kreditů z povinných předmětů za první a druhý rok studia podle aktuálních studijních plánů pro dané studijní programy. Výše kreditů nutných pro postup do třetího roku studia BSP se zaokrouhluje na celé kredity dolů a je zveřejněna v Rozhodnutí děkana pro příslušný akademický rok.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika E1Zkouška5
1ZSMikroekonomie 1Zkouška6
1ZSManagementZkouška5
1ZSInformační technologie pro ekonomyKlasifikovaný zápočet3
1LSMatematika E2Zkouška5
1LSMakroekonomie 1Zkouška6
1LSZáklady projektového řízeníKlasifikovaný zápočet3
1LSPodniková ekonomika 1Zkouška5
1LSAplikovaná statistika 1Zkouška5
1LSPočítačové zpracování datKlasifikovaný zápočet3
2ZSFinanční trhyKlasifikovaný zápočet3
2ZSFinanční účetnictví 1Zkouška5
2ZSMarketing 1Zkouška5
2ZSPodniková ekonomika 2Zkouška6
2ZSAplikovaná statistika 2Zkouška5
2LSDaněZkouška5
2LSManažerská psychologie a sociologieZkouška4
2LSMarketing 2Zkouška5
2LSManažerské účetnictvíZkouška6
2LSProduktový managementZkouška4
3ZSBankovnictví a pojišťovnictví 1Zkouška5
3ZSPodnikové finance 1Zkouška6
3ZSSeminář k bakalářské práciZápočet2
3ZSŘízení a organizace výrobyZkouška5
3ZSZáklady kvantitativních metodKlasifikovaný zápočet3
3LSŘízení lidských zdrojů 1Zkouška4
3LSOdborná rozprava SZBZStátní závěrečná zkouška0
3LSPříprava bakalářské práce a odborná praxeZápočet10
3LSLogistikaZkouška4
3LSPrávo pro eknomyZkouška5

Povinné předměty v angličtině EM EMP PS

V průběhu BSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSManagement 1Zkouška5
2ZSFinancial MarketsKlasifikovaný zápočet3
2ZSMarketing 1Zkouška5
2LSMarketing 2Zkouška5
2LSManagement AccountingZkouška6
3ZSCorporate Finance 1Zkouška6
3ZSBasics of Quantitative MethodsKlasifikovaný zápočet3
3LSŘízení lidských zdrojů 1Zkouška4
3LSLogisticsZkouška4

Povinně volitelné předměty EM EMP PS

Student si volí z nabídky povinně volitelných předmět - skupiny 1 předměty minimálně za 19 kreditů. V průběhu BSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSAngličtina - CJ2AZápočet3
1LSElektronický obchodKlasifikovaný zápočet3
1LSElektronický obchodKlasifikovaný zápočet3
1LSSystém řízení BaťaKlasifikovaný zápočet3
2ZSAngličtina - CJ2BKlasifikovaný zápočet3
2ZSMezinárodní ekonomické prostředíKlasifikovaný zápočet3
2ZSÚčetní a daňové SWKlasifikovaný zápočet3
2ZSManažerské dovednosti a technikyKlasifikovaný zápočet3
2ZSManažerské dovednosti a technikyKlasifikovaný zápočet3
2ZSŘízení projektů 1Zápočet3
2ZSPodnikatelská akademie 1Klasifikovaný zápočet2
2ZSÚvod do studia systémůZkouška4
2LSAngličtina - CJ2CZkouška3
2LSHistory of Economic ThoughtZkouška3
2LSDějiny ekonomického myšleníZkouška3
2LSŘízení organizací 1Klasifikovaný zápočet6
2LSŘízení projektů 2Klasifikovaný zápočet3
2LSPodnikatelská akademie 2Klasifikovaný zápočet2
3ZSPříprava na zkoušky Cambridge C1Zápočet3
3ZSPříprava na zkoušky Cambridge B2Zápočet3
3ZSKonverzace v němčině 1Zápočet3
3ZSDaňová evidenceKlasifikovaný zápočet3
3ZSŘízení organizací 2Klasifikovaný zápočet6
3ZSAdvanced Marketing and ManagementKlasifikovaný zápočet3
3ZSZáklady podnikových informačních systémůKlasifikovaný zápočet3
3LSPříprava na zkoušky Cambridge C1Bez ukončení0
3LSPříprava na zkoušky Cambridge B2Bez ukončení0
3LSInovace systému řízeníKlasifikovaný zápočet3
3LSProjektový management v kohezní politice EUKlasifikovaný zápočet3
3LSKorespondence v angličtiněKlasifikovaný zápočet3

Povinný cizí jazyk - BSP PS

Student si v 1. ročníku BSP vybírá jeden jazyk (angličtinu či němčinu), který studuje následující 4 semestry.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSAngličtina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
1LSAngličtina - CJ1Zkouška4
2ZSAngličtina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
2LSAngličtina - CJ1Zkouška4

Sportovní aktivity - povinný předmět

Student musí splnit 4 sportovní aktivity dle vlastní volby za 1. a 2. ročníku BSP studia, každý semestr jednu sportovní aktivitu. Ze 4 sportovních aktivit musí být jedno povinné plavání.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
Sportovní aktivity - aerobikZápočet1
Sportovní aktivity - Americký fotbalZápočet1
Sportovní aktivity - AikidoZápočet1
Sportovní aktivity - basketbalZápočet1
Sportovní aktivity - badmintonZápočet1
Sportovní aktivity - Thajský boxZápočet1
Sportovní aktivity - cyklistikaZápočet1
Sportovní aktivity - florbalZápočet1
Sportovní aktivity - fotbalZápočet1
Sportovní aktivity - GolfZápočet1
Sport - horolezectvíZápočet1
Sportovní aktivity - Indoor CyclingZápočet1
Sportovní aktivity - inline brusleníZápočet1
Sportovní aktivity - KendoZápočet1
Sportovní aktivity - lyžování zahraničníZápočet1
Sportovní aktivity - posilování a fitnessZápočet1
Sportovní aktivity - plaváníZápočet1
Sportovní aktivity - SebeobranaZápočet1
Sportovní aktivity - sálová kopanáZápočet1
Sportovní aktivity - squashZápočet1
Sportovní aktivity - tenisZápočet1
Sportovní aktivity - tenisZápočet1
Sportovní aktivity - Tai Ji QuanZápočet1
Sport - turistický kurzZápočet1
Sportovní aktivity - taekwondoZápočet1
Sportovní aktivity - vodácký kurzZápočet1
Sportovní aktivity - volejbalZápočet1
Sportovní aktivity - zdravotní TVZápočet1
LSSportovní aktivity - kurz letníZápočet1
Rok platnosti: 2024

Povinné předměty v češtině EM EMP PS

K tomu, aby mohl student FaME pokračovat ve studiu ve třetím roce studia bakalářského studijního programu (dále jen "BSP"), je nutno získat alespoň 85 % kreditů z povinných předmětů za první a druhý rok studia podle aktuálních studijních plánů pro dané studijní programy. Výše kreditů nutných pro postup do třetího roku studia BSP se zaokrouhluje na celé kredity dolů a je zveřejněna v Rozhodnutí děkana pro příslušný akademický rok.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika E1Zkouška5
1ZSMikroekonomie 1Zkouška6
1ZSManagementZkouška5
1ZSInformační technologie pro ekonomyKlasifikovaný zápočet3
1LSMatematika E2Zkouška5
1LSMakroekonomie 1Zkouška6
1LSZáklady projektového řízeníKlasifikovaný zápočet3
1LSPodniková ekonomika 1Zkouška5
1LSAplikovaná statistika 1Zkouška5
1LSPočítačové zpracování datKlasifikovaný zápočet3
2ZSFinanční trhyKlasifikovaný zápočet3
2ZSFinanční účetnictví 1Zkouška5
2ZSMarketing 1Zkouška5
2ZSPodniková ekonomika 2Zkouška6
2ZSAplikovaná statistika 2Zkouška5
2LSDaněZkouška5
2LSManažerská psychologie a sociologieZkouška4
2LSMarketing 2Zkouška5
2LSManažerské účetnictvíZkouška6
2LSProduktový managementZkouška4
3ZSBankovnictví a pojišťovnictví 1Zkouška5
3ZSPodnikové finance 1Zkouška6
3ZSSeminář k bakalářské práciZápočet2
3ZSŘízení a organizace výrobyZkouška5
3ZSZáklady kvantitativních metodKlasifikovaný zápočet3
3LSŘízení lidských zdrojů 1Zkouška4
3LSOdborná rozprava SZBZStátní závěrečná zkouška0
3LSPříprava bakalářské práce a odborná praxeZápočet10
3LSLogistikaZkouška4
3LSPrávo pro eknomyZkouška5

Povinné předměty v angličtině EM EMP PS

V průběhu BSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSManagement 1Zkouška5
2ZSFinancial MarketsKlasifikovaný zápočet3
2ZSMarketing 1Zkouška5
2LSMarketing 2Zkouška5
2LSManagement AccountingZkouška6
3ZSCorporate Finance 1Zkouška6
3ZSBasics of Quantitative MethodsKlasifikovaný zápočet3
3LSŘízení lidských zdrojů 1Zkouška4

Povinně volitelné předměty EM EMP PS

Student si volí z nabídky povinně volitelných předmět - skupiny 1 předměty minimálně za 16 kreditů. V průběhu BSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSAngličtina - CJ2AZápočet3
1LSZáklady účetnictvíKlasifikovaný zápočet3
1LSElektronický obchodKlasifikovaný zápočet3
1LSElektronický obchodKlasifikovaný zápočet3
1LSSystém řízení BaťaKlasifikovaný zápočet3
2ZSAngličtina - CJ2BKlasifikovaný zápočet3
2ZSMezinárodní ekonomické prostředíKlasifikovaný zápočet3
2ZSAccounting in EnglishKlasifikovaný zápočet3
2ZSManažerské dovednosti a technikyKlasifikovaný zápočet3
2ZSManažerské dovednosti a technikyKlasifikovaný zápočet3
2ZSŘízení projektů 1Zápočet3
2ZSPodnikatelská akademie 1Klasifikovaný zápočet2
2ZSÚvod do studia systémůZkouška4
2LSAngličtina - CJ2CZkouška3
2LSHistory of Economic ThoughtZkouška3
2LSDějiny ekonomického myšleníZkouška3
2LSŘízení organizací 1Klasifikovaný zápočet6
2LSÚčetní a daňové SWKlasifikovaný zápočet3
2LSŘízení projektů 2Klasifikovaný zápočet3
2LSPodnikatelská akademie 2Klasifikovaný zápočet2
3ZSDaňová evidenceKlasifikovaný zápočet3
3ZSŘízení organizací 2Klasifikovaný zápočet6
3ZSAdvanced Marketing and ManagementKlasifikovaný zápočet3
3ZSZáklady podnikových informačních systémůKlasifikovaný zápočet3
3LSInovace systému řízeníKlasifikovaný zápočet3
3LSProjektový management v kohezní politice EUKlasifikovaný zápočet3

Povinný cizí jazyk - BSP PS

Student si v 1. ročníku BSP vybírá jeden jazyk (angličtinu či němčinu), který studuje následující 4 semestry.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSAngličtina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
1ZSNěmčina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
1LSAngličtina - CJ1Zkouška4
1LSNěmčina - CJ1Zkouška4
2ZSAngličtina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
2ZSNěmčina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
2LSAngličtina - CJ1Zkouška4
2LSNěmčina - CJ1Zkouška4
3ZSPříprava na zkoušky Cambridge C1Zápočet3
3ZSPříprava na zkoušky Cambridge B2Zápočet3
3ZSKonverzace v němčině 1Zápočet3
3ZSZačátečník FrancouzštinaZápočet3
3ZSRuština 1Zápočet3
3ZSŠpanělština 1Zápočet3
3ZSČínština 1Zápočet3
3LSPříprava na zkoušky Cambridge B2Bez ukončení0
3LSKonverzace v němčině 2Klasifikovaný zápočet3
3LSZačátečník FrancouzštinaKlasifikovaný zápočet3
3LSRuština 2Klasifikovaný zápočet3
3LSŠpanělština 2Klasifikovaný zápočet3
3LSČínština 2Zápočet3
3LSKorespondence v angličtiněKlasifikovaný zápočet3
LSPříprava na zkoušky Cambridge C1Bez ukončení0

Sportovní aktivity - povinný předmět

Student musí splnit 4 sportovní aktivity dle vlastní volby za 1. a 2. ročníku BSP studia, každý semestr jednu sportovní aktivitu. Ze 4 sportovních aktivit musí být jedno povinné plavání.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
Sportovní aktivity - aerobikZápočet1
Sportovní aktivity - Americký fotbalZápočet1
Sportovní aktivity - AikidoZápočet1
Sportovní aktivity - basketbalZápočet1
Sportovní aktivity - badmintonZápočet1
Sportovní aktivity - Thajský boxZápočet1
Sportovní aktivity - cyklistikaZápočet1
Sportovní aktivity - florbalZápočet1
Sportovní aktivity - fotbalZápočet1
Sportovní aktivity - GolfZápočet1
Sport - horolezectvíZápočet1
Sportovní aktivity - Indoor CyclingZápočet1
Sportovní aktivity - inline brusleníZápočet1
Sportovní aktivity - KendoZápočet1
Sportovní aktivity - lyžování zahraničníZápočet1
Sportovní aktivity - posilování a fitnessZápočet1
Sportovní aktivity - plaváníZápočet1
Sportovní aktivity - SebeobranaZápočet1
Sportovní aktivity - sálová kopanáZápočet1
Sportovní aktivity - squashZápočet1
Sportovní aktivity - tenisZápočet1
Sportovní aktivity - tenisZápočet1
Sportovní aktivity - Tai Ji QuanZápočet1
Sport - turistický kurzZápočet1
Sportovní aktivity - taekwondoZápočet1
Sportovní aktivity - vodácký kurzZápočet1
Sportovní aktivity - volejbalZápočet1
Sportovní aktivity - zdravotní TVZápočet1
LSSportovní aktivity - kurz letníZápočet1
Rok platnosti: 2024

Povinné předměty v češtině EM EMP PS

K tomu, aby mohl student FaME pokračovat ve studiu ve třetím roce studia bakalářského studijního programu (dále jen "BSP"), je nutno získat alespoň 85 % kreditů z povinných předmětů za první a druhý rok studia podle aktuálních studijních plánů pro dané studijní programy. Výše kreditů nutných pro postup do třetího roku studia BSP se zaokrouhluje na celé kredity dolů a je zveřejněna v Rozhodnutí děkana pro příslušný akademický rok.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika E1Zkouška5
1ZSMikroekonomie 1Zkouška6
1ZSManagementZkouška5
1ZSInformační technologie pro ekonomyKlasifikovaný zápočet3
1LSMatematika E2Zkouška5
1LSMakroekonomie 1Zkouška6
1LSZáklady projektového řízeníKlasifikovaný zápočet3
1LSPodniková ekonomika 1Zkouška5
1LSAplikovaná statistika 1Zkouška5
1LSPočítačové zpracování datKlasifikovaný zápočet3
2ZSFinanční trhyKlasifikovaný zápočet3
2ZSFinanční účetnictví 1Zkouška5
2ZSMarketing 1Zkouška5
2ZSPodniková ekonomika 2Zkouška6
2ZSAplikovaná statistika 2Zkouška5
2LSDaněZkouška5
2LSManažerská psychologie a sociologieZkouška4
2LSMarketing 2Zkouška5
2LSManažerské účetnictvíZkouška6
2LSProduktový managementZkouška4
3ZSBankovnictví a pojišťovnictví 1Zkouška5
3ZSPodnikové finance 1Zkouška6
3ZSSeminář k bakalářské práciZápočet2
3ZSŘízení a organizace výrobyZkouška5
3ZSZáklady kvantitativních metodKlasifikovaný zápočet3
3LSŘízení lidských zdrojů 1Zkouška4
3LSOdborná rozprava SZBZStátní závěrečná zkouška0
3LSPříprava bakalářské práce a odborná praxeZápočet10
3LSLogistikaZkouška4
3LSPrávo pro eknomyZkouška5

Povinné předměty v angličtině EM EMP PS

V průběhu BSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSManagement 1Zkouška5
2ZSFinancial MarketsKlasifikovaný zápočet3
2ZSMarketing 1Zkouška5
2LSMarketing 2Zkouška5
2LSManagement AccountingZkouška6
3ZSCorporate Finance 1Zkouška6
3ZSBasics of Quantitative MethodsKlasifikovaný zápočet3
3LSŘízení lidských zdrojů 1Zkouška4

Povinně volitelné předměty EM EMP PS

Student si volí z nabídky povinně volitelných předmět - skupiny 1 předměty minimálně za 16 kreditů. V průběhu BSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSAngličtina - CJ2AZápočet3
1LSZáklady účetnictvíKlasifikovaný zápočet3
1LSElektronický obchodKlasifikovaný zápočet3
1LSElektronický obchodKlasifikovaný zápočet3
1LSSystém řízení BaťaKlasifikovaný zápočet3
2ZSAngličtina - CJ2BKlasifikovaný zápočet3
2ZSMezinárodní ekonomické prostředíKlasifikovaný zápočet3
2ZSAccounting in EnglishKlasifikovaný zápočet3
2ZSManažerské dovednosti a technikyKlasifikovaný zápočet3
2ZSManažerské dovednosti a technikyKlasifikovaný zápočet3
2ZSPodnikatelská akademie 1Klasifikovaný zápočet2
2ZSÚvod do studia systémůZkouška4
2LSAngličtina - CJ2CZkouška3
2LSHistory of Economic ThoughtZkouška3
2LSDějiny ekonomického myšleníZkouška3
2LSDaně individuálního podnikateleKlasifikovaný zápočet3
2LSŘízení organizací 1Klasifikovaný zápočet6
2LSÚčetní a daňové SWKlasifikovaný zápočet3
2LSPodnikatelská akademie 2Klasifikovaný zápočet2
3ZSŘízení organizací 2Klasifikovaný zápočet6
3ZSAdvanced Marketing and ManagementKlasifikovaný zápočet3
3ZSŘízení projektů 1Zápočet3
3ZSZáklady podnikových informačních systémůKlasifikovaný zápočet3
3LSŘízení projektů 2Klasifikovaný zápočet3
3LSInovace systému řízeníKlasifikovaný zápočet3
3LSProjektový management v kohezní politice EUKlasifikovaný zápočet3

Povinný cizí jazyk - BSP PS

Student si v 1. ročníku BSP vybírá jeden jazyk (angličtinu či němčinu), který studuje následující 4 semestry.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSAngličtina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
1ZSNěmčina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
1LSAngličtina - CJ1Zkouška4
1LSNěmčina - CJ1Zkouška4
2ZSAngličtina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
2ZSNěmčina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
2LSAngličtina - CJ1Zkouška4
2LSNěmčina - CJ1Zkouška4
3ZSPříprava na zkoušky Cambridge C1Zápočet3
3ZSPříprava na zkoušky Cambridge B2Zápočet3
3ZSKonverzace v němčině 1Zápočet3
3ZSZačátečník FrancouzštinaZápočet3
3ZSRuština 1Zápočet3
3ZSŠpanělština 1Zápočet3
3ZSČínština 1Zápočet3
3LSPříprava na zkoušky Cambridge B2Bez ukončení0
3LSKonverzace v němčině 2Klasifikovaný zápočet3
3LSZačátečník FrancouzštinaKlasifikovaný zápočet3
3LSRuština 2Klasifikovaný zápočet3
3LSŠpanělština 2Klasifikovaný zápočet3
3LSČínština 2Zápočet3
3LSKorespondence v angličtiněKlasifikovaný zápočet3
LSPříprava na zkoušky Cambridge C1Bez ukončení0

Sportovní aktivity - povinný předmět

Student musí splnit 4 sportovní aktivity dle vlastní volby za 1. a 2. ročníku BSP studia, každý semestr jednu sportovní aktivitu. Ze 4 sportovních aktivit musí být jedno povinné plavání.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
Sportovní aktivity - aerobikZápočet1
Sportovní aktivity - Americký fotbalZápočet1
Sportovní aktivity - AikidoZápočet1
Sportovní aktivity - basketbalZápočet1
Sportovní aktivity - badmintonZápočet1
Sportovní aktivity - Thajský boxZápočet1
Sportovní aktivity - cyklistikaZápočet1
Sportovní aktivity - florbalZápočet1
Sportovní aktivity - fotbalZápočet1
Sportovní aktivity - GolfZápočet1
Sport - horolezectvíZápočet1
Sportovní aktivity - Indoor CyclingZápočet1
Sportovní aktivity - inline brusleníZápočet1
Sportovní aktivity - KendoZápočet1
Sportovní aktivity - lyžování zahraničníZápočet1
Sportovní aktivity - posilování a fitnessZápočet1
Sportovní aktivity - plaváníZápočet1
Sportovní aktivity - SebeobranaZápočet1
Sportovní aktivity - sálová kopanáZápočet1
Sportovní aktivity - squashZápočet1
Sportovní aktivity - tenisZápočet1
Sportovní aktivity - tenisZápočet1
Sportovní aktivity - Tai Ji QuanZápočet1
Sport - turistický kurzZápočet1
Sportovní aktivity - taekwondoZápočet1
Sportovní aktivity - vodácký kurzZápočet1
Sportovní aktivity - volejbalZápočet1
Sportovní aktivity - zdravotní TVZápočet1
LSSportovní aktivity - kurz letníZápočet1