Fakulta managementu a ekonomiky

Ekonomika a management veřejné správy a regionálního rozvoje

Anotace

Záměr rozvoje studijního programu vychází ze tří úrovní, a to nadnárodní, kdy respektuje zásady a doporučení Boloňského procesu ve vztahu k dodržování podmínek Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (European Higher Education Area - EHEA) a východisek Strategického rámce evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (ET 2020), národní, kdy je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 - 2020 a Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství, a místní, kdy podmínky rozvoje studijního programu odpovídají záměrům uvedených v Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti FaME UTB ve Zlíně pro roky 2016-2020. V tomto ohledu je záměr rozvoje studijního programu rozdělen v souladu se strategií ET 2020, kdy bude rozvíjet následující čtyři cíle, a to: Strategický cíl č. 1: podporování mobility studujících v souvislosti s budováním evropského povědomí; podpora studia jazyků v odborném vzdělávání; podpora partnerství mezi vysílajícími a přijímajícími institucemi; podpora a posilování spolupráce a přenos znalostí a zkušeností v rámci konceptu Quadruple helix (veřejný, soukromý, vzdělávací sektor a občanská společnost); Strategický cíl č. 2: trvalá a systémová podpora kvality a efektivity vzdělávání ve vztahu k novým dovednostem v nových povoláních v reakci na výzvy digitální transformace (průmysl 4.0), změny nastavení systémového prostředí z pohledu EU a ČR - smart a e-government; podpora a podněcování ke klíčovým kompetencím z pohledu širšího a dlouhodobého uplatnění studujících na budoucím trhu práce, tj. zejména dovednosti a schopnosti samostatně se rozhodovat, kriticky myslet a diskutovat na základě odborně podložené argumentace, schopnost pracovat v týmech; Strategický cíl č. 3: podněcování k odpovědnosti za své činy ve vztahu k výkonu své pracovní činnosti; směřování ke schopnosti vnímat sociální vazby a podporovat rozvoj konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) a veřejných institucí na základě uvědomění si východisek rozvoje občanské společnosti, založených na demokratických principech, Strategický cíl č. 4: podněcování ke kreativitě a procesním inovacím, v kontextuálním rámci open innovation, cross-over innovation, emerging industries a spolupráci na úrovni klastrů mezi jednotlivými sektory, a především podpora podnikatelských schopností a dovedností v návaznosti na in-situ tradice Baťovy školy práce v rámci konceptu industrial culture.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí jsou upraveny vnitřní normou fakulty. Ke studiu mohou být přijati a zapsáni pouze uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním. O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, obdrží e-mailem, který uvedli v přihlášce, informaci o tom, že jsou navrženi k přijetí, a zároveň budou pozváni k zápisu. Tam také přinesou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doloží potvrzený studijní průměr za 3. ročník střední školy. Uchazeči, kteří nevyhoví podmínkám přijímacího řízení, obdrží dopis na adresu trvalého bydliště do vlastních rukou s informací o nepřijetí ke studiu. Mají pak 30denní lhůtu na odvolání.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Specializace Ekonomika a management veřejné správy a regionálního rozvoje vybavuje absolventa souhrnem znalostí a dovedností z problematiky veřejné správy a regionálních disciplín, které jsou nezbytné pro kompetentní rozhodování ve sféře samosprávy, regionálního rozvoje, orgánů státní správy, a to jak v rámci České republiky, tak i ve strukturách Evropské unie.

Předpoklad uplatnitelnosti

předpokládá následující převažující uplatnění: a) Pozice v oblasti veřejné správy na všech úrovních (národní, regionální, municipální) včetně organizačních struktur EU referent a administrativní pracovník pro všechny oblasti výkonu státní správy a samosprávy bez potřeby doložení kvalifikace pro regulovaná povolání, projektový manažer na juniorské pozici, analytik pro zpracování koncepcí a strategických dokumentů. b) Pozice v oblasti veřejných, semi-privátních a neziskových organizací, tj. regionálních rozvojových agentur, euroregionů, destinačních managementů, klastrových organizací, a dalších organizačních složek státu, viz např. ČSÚ, CzechInvest, kulturních zařízení, zařízeních sociálních služeb, organizacích výzkumu a vývoje: projektový manažer na juniorské pozici, analytik pro zpracování koncepcí a strategických dokumentů a dalších podkladových materiálů. c) Pozice v oblasti soukromého sektoru, a to především v poradenských a analytických společnostech hodnotících podmínky na trhu: projektový manažer na juniorské pozici (zejména při administraci projektů EU a dalších národních dotačních programů), analytik pro zpracování koncepcí a strategických dokumentů a dalších podkladových materiálů.

Studijní plány

Rok platnosti: 2023

Povinné předměty v češtině EM EMVSRR KS

K tomu, aby mohl student FaME pokračovat ve studiu ve třetím roce studia bakalářského studijního programu (dále jen "BSP"), je nutno získat alespoň 85 % kreditů z povinných předmětů za první a druhý rok studia podle aktuálních studijních plánů pro dané studijní programy. Výše kreditů nutných pro postup do třetího roku studia BSP se zaokrouhluje na celé kredity dolů a je zveřejněna v Rozhodnutí děkana pro příslušný akademický rok.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika E1Zkouška5
1ZSMikroekonomie 1Zkouška6
1ZSManagementZkouška5
1ZSInformační technologie pro ekonomyKlasifikovaný zápočet3
1LSMakroekonomie 1Zkouška6
1LSZáklady projektového řízeníKlasifikovaný zápočet3
1LSÚvod do studia veřejné správy a regionálního rozvojeKlasifikovaný zápočet3
1LSVeřejná moc a veřejná správaZkouška4
1LSAplikovaná statistika 1Zkouška5
1LSPočítačové zpracování datKlasifikovaný zápočet3
2ZSFinanční účetnictví 1Zkouška5
2ZSZáklady financí pro veřejnou správuZkouška5
2ZSMarketing 1Zkouška5
2ZSRegionální analýzaZkouška5
2ZSSektorové a regionlní politiky v ČRZkouška4
2ZSAplikovaná statistika 2Zkouška5
2LSDaněZkouška5
2LSManažerská psychologie a sociologieZkouška4
2LSEnviromentální aspekty regionál. rozvojeKlasifikovaný zápočet4
2LSRegionální a kohezní politika EUZkouška4
2LSStrategické plánování rozvoje územíZkouška4
3ZSEkonomika veřejné správyZkouška4
3ZSSeminář k bakalářsé práciZápočet2
3ZSEkonomická geografie a konkurenceschopnost regionůZkouška4
3ZSGeografické informační systémy ve VSRRKlasifikovaný zápočet3
3ZSSprávní právoZkouška4
3ZSÚzemní správa a samosprávaZkouška4
3LSŘízení lidských zdrojů 1Zkouška4
3LSLogistikaZkouška4
3LSOdborná rozprava SZZ z předmětů: Ekonomie, Management a marketing, Daně a účetnictví, Ekonomika veřejné správy a regionální rozvojStátní závěrečná zkouška0
3LSPříprava bakalářské práce a odborná praxeZápočet15
3LSProjektový management v kohezní politika EUKlasifikovaný zápočet3
3LSPrávo pro eknomyZkouška5

Povinné předměty v angličtině EM EMVSRR KS

V průběhu BSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSHuman Resource Management 1Zkouška4

Povinně volitelné předměty EM EMVSRR KS

Student si volí z nabídky povinně volitelných předmět - skupiny 1 předměty minimálně za 19 kreditů. V průběhu BSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSZáklady účetnictvíKlasifikovaný zápočet3
1LSSystém řízení BaťaKlasifikovaný zápočet3
1LSBata´s Management SystemKlasifikovaný zápočet3
2ZSMezinárodní ekonomické prostředíKlasifikovaný zápočet3
2ZSFinanční trhyKlasifikovaný zápočet3
2ZSManažerské dovednosti a technikyKlasifikovaný zápočet3
2LSHistory of Economic ThoughtZkouška3
2LSDějiny ekonomického myšleníZkouška3
2LSMarketing 2Zkouška5
2LSManažerské účetnictvíZkouška6
2LSStátovědaKlasifikovaný zápočet3
3ZSZáklady kvantitativních metodKlasifikovaný zápočet3
3LSInovace systému řízeníKlasifikovaný zápočet3

Povinný cizí jazyk KS

Student si v 1. ročníku BSP vybírá jeden jazyk (angličtinu či němčinu), který studuje následující 4 semestry.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSAngličtina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
1ZSNěmčina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
1LSAngličtina - CJ1Zkouška4
1LSNěmčina - CJ1Zkouška4
2ZSAngličtina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
2ZSNěmčina - CJ1Klasifikovaný zápočet4
2LSAngličtina - CJ1Zkouška4
2LSNěmčina - CJ1Zkouška4