Fakulta managementu a ekonomiky

Management veřejné správy a regionálního rozvoje

Anotace

Záměr rozvoje magisterského studijního programu Management a marketing vychází ze tří úrovní, a to nadnárodní, kdy respektuje zásady a doporučení Boloňského procesu ve vztahu k dodržování podmínek Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (European Higher Education Area ? EHEA) a východisek Strategického rámce evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (ET 2020), národní, kdy je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 ? 2020 a Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství, a místní, kdy podmínky rozvoje studijního programu odpovídají záměrům uvedených v Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti FaME UTB ve Zlíně pro roky 2016-2020.

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijati a zapsáni podle § 48 Zákona všichni uchazeči, kteří si podali ve stanoveném termínu přihlášku ke studiu do magisterského studijního programu Fakulty managemu a ekonomiky řádně ukončili předchozí bakalářské studium a dostavili se k zápisu do studia.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Management veřejné správy a regionálního rozvoje vybavuje absolventa souhrnem znalostí a dovedností z problematiky veřejné správy a regionálních disciplín, které jsou nezbytné pro kompetentní a samostatné rozhodování ve sféře státní správy i samosprávy a regionálního rozvoje, a to jak v rámci České republiky, tak i ve strukturách Evropské unie.

Předpoklad uplatnitelnosti

převažující uplatnění: a) Pozice v oblasti veřejné správy na všech úrovních (národní, regionální, municipální) včetně organizačních struktur EU, tj. samostatný odborný referent, administrativní pracovník, popř. vedoucí oddělení pro všechny oblasti výkonu státní správy a samosprávy bez potřeby doložení kvalifikace pro regulovaná povolání, vedoucí týmu nebo projektový manažer pro zpracování, realizaci a monitoring na seniorské pozici, analytik nebo odpovědný vedoucí dílčího týmu, popř. odpovědný manažer zpracování koncepcí a strategických dokumentů. b) Pozice v oblasti veřejných, semi-privátních a neziskových organizací, tj. regionálních rozvojových agentur, euroregionů, destinačních managementů, klastrových organizací, a dalších organizačních složek státu, viz např. ČSÚ, CzechInvest, kulturních zařízení, zařízeních sociálních služeb, organizacích výzkumu a vývoje: projektový manažer na seniorské pozici, analytik nebo vedoucí týmu pro zpracování koncepcí a strategických dokumentů a dalších podkladových materiálů včetně řízení jejich dílčích složek, tj. odborů a oddělení. c) Pozice v oblasti soukromého sektoru, a to především v poradenských a analytických společnostech hodnotících podmínky na trhu, či působících v oblasti regionálního rozvoje: projektový manažer na seniorské pozici (zejména při administraci projektů EU a dalších národních dotačních programů), analytik nebo vedoucí týmu pro zpracování koncepcí a strategických dokumentů, a dalších podkladových materiálů pro veřejnou správu, analytik, popř. vedoucí týmu pro vyhodnocení lokalizace při realizaci developerských projektů, analytik nebo vedoucí týmu pro hodnocení demografického profilu a společenských trendů prospektivních zákazníků při realizaci marketingových strategií nadnárodních společností, řízení analytických složek, tj. specializovaných pracovních skupin, týmů, odborů a oddělení.

Studijní plány

Rok platnosti: 2023

Povinné předměty v češtině MM MVSRR PS

K tomu, aby mohl student FaME pokračovat ve studiu ve druhém roce magisterského studijního programu (dále jen "MSP"), je nutno získat alespoň 65 % kreditů z povinných předmětů za první rok studia podle aktuálních studijních plánů pro dané studijní programy a specializace. Výše kreditů nutných pro postup do druhého roku studia MSP se zaokrouhluje na celé kredity dolů a je zveřejněna v Rozhodnutí děkana pro příslušný akademický rok.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMikroekonomie 2Zkouška5
1ZSFinanční kontrola ve veřejné správěZkouška4
1ZSStrategický managementZkouška4
1ZSManažerské účetnictví 2Zkouška5
1ZSŘízení procesů v organizacíchZkouška4
1ZSSprávní politika a analýza spr. procesůZkouška4
1ZSKvantitativní metody v rozhodováníZkouška5
1LSMakroekonomie 2Zkouška5
1LSMarketingové aplikaceZkouška4
1LSHospodářská a sociální soudržnost EUZkouška4
1LSTeorie regionálního rozvojeKlasifikovaný zápočet3
1LSÚzemní plánování a stavební právoZkouška3
1LSRisk managementZkouška5
2ZSManažerská etikaKlasifikovaný zápočet3
2ZSŘízení lidských zdrojů 2Zkouška3
2ZSSeminář k diplomové práciZápočet2
2ZSManagement projektů z veřejných dotačních programůKlasifikovaný zápočet3
2ZSPrávo pro ekonomyZkouška4
2ZSRegionální analýza 2Zkouška3
2ZSRegionální struktury a rozvoj Evropy a ČRZkouška4
2LSOdborná rozprava SZZ z předmětů: Ekonomie, Regionální rozvoj, Veřejná správaStátní závěrečná zkouška0
2LSPříprava diplomové práce a odborná diplomová praxeZápočet30

Povinné předměty v angličtině MM MVSRR PS

V průběhu MSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ)

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMicroeconomics 2Zkouška5
1ZSStrategic ManagementZkouška4
1ZSManagement Accounting 2Zkouška5
1ZSReengineering of Enterprise ProcessesZkouška4
1ZSQuantitative Decision-Making MethodsZkouška5
1LSMacroeconomics 2Zkouška5
1LSMarketing ApplicationsZkouška4
1LSRisk managementZkouška5
2ZSRegional Structures and Development of Europe and the Czech RepublicZkouška4
2ZSEconometricsKlasifikovaný zápočet4
ZSBusiness EthicsKlasifikovaný zápočet3
ZSHuman Resource Management 2Zkouška3

Povinně volitelné předměty MM MVSRR PS

Student si volí z nabídky povinně volitelných předmětů - skupina 1 předměty minimálně za 7 kredity. V průběhu MSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSDigital EconomyZkouška3
1ZSDigitální ekonomikaZkouška3
1ZSKultura mluvené a psané komunikaceKlasifikovaný zápočet3
1ZSBusiness akademie 1Klasifikovaný zápočet2
1LSPresentation SkillsKlasifikovaný zápočet3
1LSFirms and CompetitivenessKlasifikovaný zápočet3
1LSŘízení organizací 1Klasifikovaný zápočet6
1LSZáklady projektového řízeníKlasifikovaný zápočet3
1LSBusiness akademie 2Klasifikovaný zápočet2
1LSPracovní právoKlasifikovaný zápočet3
2ZSBehavioral EconomicsKlasifikovaný zápočet3
2ZSBehaviorální ekonomieKlasifikovaný zápočet3
2ZSŘízení organizací 2Klasifikovaný zápočet6
2ZSeGovernmentKlasifikovaný zápočet3
2ZSEkonometrieKlasifikovaný zápočet4
2ZSEconometricsKlasifikovaný zápočet4
ZSŘízení projektů 1Zápočet3
ZSPrávo sociálního zabezpečeníKlasifikovaný zápočet3
ZSSmart city v rozvoji měst a regionůKlasifikovaný zápočet3
LSHistorie podnikání firmy BaťaKlasifikovaný zápočet3
LSŘízení projektů 2Klasifikovaný zápočet3

Povinný cizí jazyk

Student si volí z předmětů Business English a Wirstschaftdeutsch pouze jeden z nich podle svého jazykového zaměření

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSBusiness EnglishKlasifikovaný zápočet3
1LSWirtschaftsdeutschKlasifikovaný zápočet3
Rok platnosti: 2023

Povinné předměty v češtině MM MVSRR PS

K tomu, aby mohl student FaME pokračovat ve studiu ve druhém roce magisterského studijního programu (dále jen "MSP"), je nutno získat alespoň 65 % kreditů z povinných předmětů za první rok studia podle aktuálních studijních plánů pro dané studijní programy a specializace. Výše kreditů nutných pro postup do druhého roku studia MSP se zaokrouhluje na celé kredity dolů a je zveřejněna v Rozhodnutí děkana pro příslušný akademický rok.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMikroekonomie 2Zkouška5
1ZSFinanční kontrola ve veřejné správěZkouška4
1ZSStrategický managementZkouška4
1ZSManažerské účetnictví 2Zkouška5
1ZSŘízení procesů v organizacíchZkouška4
1ZSSprávní politika a analýza spr. procesůZkouška4
1ZSKvantitativní metody v rozhodováníZkouška5
1LSMakroekonomie 2Zkouška5
1LSMarketingové aplikaceZkouška4
1LSHospodářská a sociální soudržnost EUZkouška4
1LSTeorie regionálního rozvojeKlasifikovaný zápočet3
1LSÚzemní plánování a stavební právoZkouška3
1LSRisk managementZkouška5
2ZSManažerská etikaKlasifikovaný zápočet3
2ZSŘízení lidských zdrojů 2Zkouška3
2ZSSeminář k diplomové práciZápočet2
2ZSManagement projektů z veřejných dotačních programůKlasifikovaný zápočet3
2ZSPrávo pro ekonomyZkouška4
2ZSRegionální analýza 2Zkouška3
2ZSRegionální struktury a rozvoj Evropy a ČRZkouška4
2LSOdborná rozprava SZZ z předmětů: Ekonomie, Regionální rozvoj, Veřejná správaStátní závěrečná zkouška0
2LSPříprava diplomové práce a odborná diplomová praxeZápočet30

Povinné předměty v angličtině MM MVSRR PS

V průběhu MSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ)

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMicroeconomics 2Zkouška5
1ZSStrategic ManagementZkouška4
1ZSManagement Accounting 2Zkouška5
1ZSReengineering of Enterprise ProcessesZkouška4
1ZSQuantitative Decision-Making MethodsZkouška5
1LSMacroeconomics 2Zkouška5
1LSMarketing ApplicationsZkouška4
1LSRisk managementZkouška5
2ZSRegional Structures and Development of Europe and the Czech RepublicZkouška4
2ZSEconometricsKlasifikovaný zápočet4
ZSBusiness EthicsKlasifikovaný zápočet3
ZSHuman Resource Management 2Zkouška3

Povinně volitelné předměty MM MVSRR PS

Student si volí z nabídky povinně volitelných předmětů - skupina 1 předměty minimálně za 7 kredity. V průběhu MSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSDigital EconomyZkouška3
1ZSDigitální ekonomikaZkouška3
1ZSKultura mluvené a psané komunikaceKlasifikovaný zápočet3
1ZSBusiness akademie 1Klasifikovaný zápočet2
1LSPresentation SkillsKlasifikovaný zápočet3
1LSFirms and CompetitivenessKlasifikovaný zápočet3
1LSŘízení organizací 1Klasifikovaný zápočet6
1LSZáklady projektového řízeníKlasifikovaný zápočet3
1LSBusiness akademie 2Klasifikovaný zápočet2
1LSPracovní právoKlasifikovaný zápočet3
2ZSBehavioral EconomicsKlasifikovaný zápočet3
2ZSBehaviorální ekonomieKlasifikovaný zápočet3
2ZSŘízení organizací 2Klasifikovaný zápočet6
2ZSeGovernmentKlasifikovaný zápočet3
2ZSEkonometrieKlasifikovaný zápočet4
2ZSEconometricsKlasifikovaný zápočet4
ZSŘízení projektů 1Zápočet3
ZSPrávo sociálního zabezpečeníKlasifikovaný zápočet3
ZSSmart city v rozvoji měst a regionůKlasifikovaný zápočet3
LSHistorie podnikání firmy BaťaKlasifikovaný zápočet3
LSŘízení projektů 2Klasifikovaný zápočet3

Povinný cizí jazyk

Student si volí z předmětů Business English a Wirstschaftdeutsch pouze jeden z nich podle svého jazykového zaměření

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSBusiness EnglishKlasifikovaný zápočet3
1LSWirtschaftsdeutschKlasifikovaný zápočet3
Rok platnosti: 2023

Povinné předměty v češtině MM MVSRR PS

K tomu, aby mohl student FaME pokračovat ve studiu ve druhém roce magisterského studijního programu (dále jen "MSP"), je nutno získat alespoň 65 % kreditů z povinných předmětů za první rok studia podle aktuálních studijních plánů pro dané studijní programy a specializace. Výše kreditů nutných pro postup do druhého roku studia MSP se zaokrouhluje na celé kredity dolů a je zveřejněna v Rozhodnutí děkana pro příslušný akademický rok.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMikroekonomie 2Zkouška5
1ZSFinanční kontrola ve veřejné správěZkouška4
1ZSStrategický managementZkouška4
1ZSManažerské účetnictví 2Zkouška5
1ZSŘízení procesů v organizacíchZkouška4
1ZSSprávní politika a analýza spr. procesůZkouška4
1ZSKvantitativní metody v rozhodováníZkouška5
1LSMakroekonomie 2Zkouška5
1LSMarketingové aplikaceZkouška4
1LSHospodářská a sociální soudržnost EUZkouška4
1LSTeorie regionálního rozvojeKlasifikovaný zápočet3
1LSÚzemní plánování a stavební právoZkouška3
1LSRisk managementZkouška5
2ZSManažerská etikaKlasifikovaný zápočet3
2ZSŘízení lidských zdrojů 2Zkouška3
2ZSSeminář k diplomové práciZápočet2
2ZSProjektový management ve VS a RRKlasifikovaný zápočet3
2ZSPrávo pro ekonomyZkouška4
2ZSRegionální analýza 2Zkouška3
2ZSRegionální struktury a rozvoj Evropy a ČRZkouška4
2LSOdborná rozprava SZZ z předmětů: Ekonomie, Regionální rozvoj, Veřejná správaStátní závěrečná zkouška0
2LSPříprava diplomové práce a odborná diplomová praxeZápočet30

Povinné předměty v angličtině MM MVSRR PS

V průběhu MSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ)

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSDigital EconomyZkouška3
1ZSMicroeconomics 2Zkouška5
1ZSStrategic ManagementZkouška4
1ZSManagement Accounting 2Zkouška5
1ZSReengineering of Enterprise ProcessesZkouška4
1ZSQuantitative Decision-Making MethodsZkouška5
1LSMacroeconomics 2Zkouška5
1LSMarketing ApplicationsZkouška4
1LSRisk managementZkouška5
2ZSRegional Structures and Development of Europe and the Czech RepublicZkouška4
2ZSEconometricsKlasifikovaný zápočet4
ZSBehavioral EconomicsKlasifikovaný zápočet3
ZSBusiness EthicsKlasifikovaný zápočet3
ZSHuman Resource Management 2Zkouška3

Povinně volitelné předměty MM MVSRR PS

Student si volí z nabídky povinně volitelných předmětů - skupina 1 předměty minimálně za 7 kredity. V průběhu MSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSDigitální ekonomikaZkouška3
1ZSKultura mluvené a psané komunikaceKlasifikovaný zápočet3
1ZSBusiness akademie 1Klasifikovaný zápočet2
1LSPresentation SkillsKlasifikovaný zápočet3
1LSFirms and CompetitivenessKlasifikovaný zápočet3
1LSŘízení organizací 1Klasifikovaný zápočet6
1LSZáklady projektového řízeníKlasifikovaný zápočet3
1LSBusiness akademie 2Klasifikovaný zápočet2
1LSPracovní právoKlasifikovaný zápočet3
2ZSŘízení organizací 2Klasifikovaný zápočet6
2ZSeGovernmentKlasifikovaný zápočet3
2ZSEkonometrieKlasifikovaný zápočet4
ZSBehaviorální ekonomieKlasifikovaný zápočet3
ZSŘízení projektů 1Zápočet3
ZSPrávo sociálního zabezpečeníKlasifikovaný zápočet3
ZSSmart city v rozvoji měst a regionůKlasifikovaný zápočet3
LSHistorie podnikání firmy BaťaKlasifikovaný zápočet3
LSŘízení projektů 2Klasifikovaný zápočet3

Povinný cizí jazyk

Student si volí z předmětů Business English a Wirstschaftdeutsch pouze jeden z nich podle svého jazykového zaměření

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSBusiness EnglishKlasifikovaný zápočet3
1LSWirtschaftsdeutschKlasifikovaný zápočet3