Fakulta managementu a ekonomiky

Management a marketing

Vzdělávací cíle

Hlavním cílem studia ve studijním programu Management a marketing je připravit studující jak A) pro jejich působení v praxi v soukromé, veřejné i neziskové sféře na pozicích středního a vyššího managementu, se schopností samostatného a komplexního rozhodování při uplatnění systematického a tvůrčího přístupu k řešení problémů na základě znalosti a aplikace vybraných teoretických konceptů, postupů a metod s následnou volbou odpovídajícího způsobu přizpůsobení se systémovým změnám i globálním trendům a odolnosti vůči vnějším i vnitřním rizikům, tak B) pro následné doktorské studium v daném oboru nebo jemu příbuzných. Cílem studia je získání odborných znalostí, dovedností a obecných způsobilostí v oblastech managementu a marketingu včetně jejich specifik, které absolventům umožní orientovat se v odborných problémech zaměřených na oblasti managementu, marketingu, design managementu a managementu veřejné správy. Mezi další cíle studia se řadí také získání nezbytných odborných dovedností, které umožní získané poznatky samostatným, tvůrčím a etickým způsobem uplatňovat v odborné praxi, směřujících k vlastnímu získání nových informací a jejich reflexe vedoucích k rozvoji nových přístupů a metod řízení a marketingu. V neposlední řadě je také cílem studijního programu získání nezbytných obecných způsobilostí, které absolventům umožní zastávat funkce v manažerských a řídících pozicích ve vazbě na uplatnění jejich jazykových znalostí pro působení v mezinárodním globalizujícím se prostředí, při zohlednění potřeby vlastního rozvoje a vzdělávání, koordinace činností, týmové spolupráce a uvědomění si odpovědnosti za svá rozhodnutí nejen vůči organizaci ale i společnosti. V neposlední řadě také pochopení obecných souvislostí mezi studovanými disciplínami a osvojení si schopnosti vhodně využít a dále rozvíjet získané znalosti, dovednosti a způsobilosti ve svém profesním životě.

Návaznost na další studijní programy

Na magisterský studijní program Management a marketing navazuje doktorský studijní program Ekonomika a management, případně doktorský studijní program Finance.

Profil absolventa

Magisterský studijní program Management a marketing propojuje se svými specializacemi oblast marketingu, design managementu a managementu veřejné správy a regionálního rozvoje. Absolvent je schopen řešit problematiku z oblasti manažerských a marketingových záležitostí podnikových i veřejnosprávních jednotek, a to včetně jejich základních finančních. Absolvent MSP je tímto způsobilý pro praktické uplatnění na středních a vyšších manažerských a ekonomických postech jak v podnikové sféře, tak veřejné správě, a to např. na pozicích marketingový manažer, marketingový analytik, projektový manažer. Absolvent je rovněž připraven i ke studiu v doktorském studijním programu.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent bude prostřednictvím získaných soft skills a hard skills kompetentní pro praktické uplatnění na středních a vyšších manažerských a ekonomických funkcích v tuzemských i mezinárodních průmyslových podnicích, obchodních nebo finančních společnostech i organizacích veřejné a státní správy či neziskových organizací. Dále bude schopný se rychle, efektivně a komplexně orientovat a následně adaptovat na měnící se globální či lokální konkurenční prostředí. V neposlední řadě bude způsobilý identifikovat objevující se rozmanité výzvy či příležitosti, aktivně a pružně na ně reagovat a komunikovat v mateřském i cizím jazyce.

Specializace/obory programu

Zk.Specializace / OborPočet kreditůDélka studia
MM-MMMarketing management
M19005
120
MM-DMDesign management
M19006
120
MM-MVSRRManagement veřejné správy a regionálního rozvoje
M19007
120